Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2761(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0370/2020

Teksty złożone :

B9-0370/2020

Debaty :

PV 24/11/2020 - 9
CRE 24/11/2020 - 9

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0337

Teksty przyjęte
PDF 173kWORD 53k
Czwartek, 26 listopada 2020 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Przegląd unijnej polityki handlowej
P9_TA(2020)0337B9-0370/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeglądu polityki handlowej UE (2020/2761(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 maja 2020 r. zatytułowany „Dostosowany program prac Komisji na 2020 r.” (COM(2020)0440) oraz list intencyjny przewodniczącej Ursuli von der Leyen do przewodniczącego Davida Marii Sassolego i kanclerz Angeli Merkel z dnia 16 września 2020 r. zatytułowany „Orędzie o stanie Unii 2020”,

–  uwzględniając dokument konsultacyjny Komisji z 16 czerwca 2020 r. pt. „Odnowiona polityka handlowa na rzecz silniejszej Europy”,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” (COM(2020)0456),

–  uwzględniając białą księgę w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi (COM(2020)0253),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich – w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” (COM(2020)0102),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy” (COM(2020)0103),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” (COM(2020)0067),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. zatytułowany „Europejski Zielony Ład” (COM(2019)0640),

–  uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela z 9 marca 2020 r. zatytułowany „Ku kompleksowej strategii współpracy z Afryką” (JOIN(2020)0004),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 maja 2020 r. zatytułowany „Strategia »od pola do stołu« na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego” (COM(2020)0381),

–  uwzględniając porozumienie przyjęte podczas 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (porozumienie klimatyczne z Paryża),

–  uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji(1), rezolucję z dnia 12 grudnia 2017 r. pt. „W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego”(2), rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej(3), rezolucję z dnia 16 września 2020 r. w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów(4), rezolucję z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wdrażania wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za 2018 r.(5) oraz rezolucję z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy(6) ,

–  uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 24 listopada 2020 r.,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie przeglądu polityki handlowej UE (O-000070/2020 – B9-0024/2020),

–  uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Handlu Międzynarodowego,

A.  mając na uwadze, że w następstwie pandemii COVID-19 w 2020 r. doszło do zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw i na liniach produkcyjnych, co uwidoczniło fakt, że Unia Europejska jest zależna od źródeł poza swoimi granicami, zwłaszcza w niektórych sektorach strategicznych takich jak sektor medyczny i farmaceutyczny;

B.  mając na uwadze, że zasady handlu i korzyści z niego płynące są kwestionowane zarówno poza UE, jak i w państwach członkowskich, oraz że nowe wyzwania dla zrównoważonego rozwoju, takie jak walka ze zmianą klimatu, muszą zostać włączone w główny nurt zewnętrznej i wewnętrznej polityki publicznej UE we wszystkich dziedzinach;

C.  mając na uwadze, że UE już przed pandemią pozostawała w tyle za innymi gospodarkami pod względem konkurencyjności; mając na uwadze, że zakłócenia w handlu międzynarodowym spowodowane pandemią COVID-19 zwiększyły już i tak znaczne straty gospodarcze;

D.  mając na uwadze, że Unia Europejska jako kontynent pozbawiony zasobów i największy blok handlowy na świecie ma wyjątkową możliwość współpracy na szczeblu globalnym w celu osiągnięcia trwałego ożywienia gospodarki światowej, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem;

E.  mając na uwadze, że przegląd polityki handlowej UE i budowanie bardziej asertywnej agendy handlowej UE odbywa się w czasie, gdy na świecie podejmuje się wiele politycznie sterowanych działań w dziedzinie handlu, gospodarki i finansów, co ma długofalowe konsekwencje;

Handel i otwarta autonomia strategiczna

1.  z zadowoleniem przyjmuje terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na wnioski wyciągnięte z pandemii COVID-19 i przy ich uwzględnieniu, a także w reakcji na nasilenie się zachowań protekcjonistycznych na świecie, szczególnie trudne warunki dla handlu międzynarodowego oraz potrzebę włączenia handlu do Europejskiego Zielonego Ładu i celów zrównoważonego rozwoju w celu uczynienia współpracy gospodarczej i handlu uczciwymi, sprzyjającymi włączeniu społecznemu i zrównoważonymi; uważa, że w tym celu kluczowe znaczenie ma koordynacja i tworzenie synergii między odpowiednimi dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej a Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, a także między polityką handlową a polityką wewnętrzną (np. polityką przemysłową, polityką w zakresie pomocy państwa, cyfryzacją, ochroną środowiska, w tym gospodarką o obiegu zamkniętym, i polityką społeczną), a także włączenie polityki handlowej do szerszej polityki zewnętrznej UE;

2.  przychylnie odnosi się do debaty na temat jedynej w swoim rodzaju unijnej koncepcji „otwartej strategicznej autonomii” i zachęca Komisję do przedstawienia dalszych szczegółów co do jej treści; zauważa w tym kontekście, że koncepcja ta powinna być zgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi UE i jej zaangażowaniem na rzecz podejścia opartego na zasadach w polityce handlowej i na rzecz wielostronnego systemu handlowego, przy czym w centrum tej koncepcji powinna znajdować się Światowa Organizacja Handlu (WTO); podkreśla również, że strategia handlowa UE musi zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy i chronić pracowników, stymulować zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz propagować interesy i wartości UE;

3.  podkreśla, że UE jako jeden z największych bloków handlowych na świecie odniosłaby korzyści z szerszego stosowania euro w handlu międzynarodowym, ponieważ ograniczyłoby to ryzyko kursowe i inne koszty walutowe w transakcjach handlowych; podkreśla, że stymulowanie handlu ma teraz jeszcze większe znaczenie, a także zwraca uwagę, że strategia handlowa UE może w znacznym stopniu przyczynić się do odbudowy po obecnym kryzysie zdrowia publicznego i kryzysie gospodarczym;

4.  wzywa Komisję do przeanalizowania, w jaki sposób można zwiększyć odporność łańcuchów dostaw UE, przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnych w Unii poprzez zbadanie potencjalnych korzyści ze strategicznego gromadzenia na szczeblu UE podstawowych towarów na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz poprzez zachęcanie do dywersyfikacji źródeł dostaw, a także zbadanie koncepcji przenoszenia produkcji do krajów blisko położonych i szczególnej roli, jaką mogłyby odegrać w tym względzie kraje sąsiadujące z UE;

5.  podkreśla, że środki w zakresie repatriacji produkcji i przenoszenia jej do krajów blisko położonych powinny przyczynić się do długoterminowej konkurencyjności UE i nie powinny prowadzić do wzrostu kosztów ponoszonych przez konsumentów, co wynika ze szczegółowej analizy poszczególnych sektorów przeprowadzonej pod tym kątem; zauważa, że środki zarządzania łańcuchem dostaw mogą odgrywać ważną rolę w ożywieniu gospodarczym oraz że decyzje powinny w każdym przypadku pozostawać w gestii odpowiednich podmiotów gospodarczych;

6.  wzywa Komisję do określenia strategicznych europejskich sektorów i surowców, a także do proaktywnego wspierania przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić się na obecnym kryzysie, ale także na potencjalnych przyszłych zmianach, oraz wspierać neutralność klimatyczną, rozliczalność, zrównoważony charakter globalnych łańcuchów dostaw i innowacje cyfrowe, aby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe poprzez utrzymanie dostępności uprzywilejowanych korytarzy i zwiększenie przejrzystości w łańcuchach wartości w dziedzinie żywności; podkreśla, że UE jest w dużym stopniu uzależniona od państw trzecich w zakresie kluczowych surowców niezbędnych do zielonej i cyfrowej transformacji; w tym kontekście podkreśla, że w pełni funkcjonujący wielostronny system handlowy wraz z szeroką siecią zrównoważonych i należycie wdrożonych umów o wolnym i sprawiedliwym handlu stanowi najlepszy i najbardziej opłacalny sposób zagwarantowania dostępności wielu źródeł produkcji; podkreśla ponadto, że większa odporność zostanie osiągnięta dzięki otwartym przepływom handlowym, powstrzymaniu się od środków ograniczających handel oraz ściślejszej współpracy z naszymi partnerami handlowymi; uważa, że współpraca z naszymi partnerami handlowymi przyczyniłaby się również do usuwania barier w handlu;

Wielostronny system handlowy

7.  potwierdza zaangażowanie UE na rzecz otwartego, wielostronnego systemu handlowego opartego na zasadach, którego centralnym elementem jest zreformowana WTO, w celu poprawy jej skuteczności i stabilności; zwraca się do Komisji o zwiększenie zaangażowania na forach międzynarodowych, w ścisłej koordynacji z innymi międzynarodowymi instytucjami zarządzającymi, takimi jak Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), a także o dążenie do ambitnej modernizacji, wzmocnienia i istotnej reaktywacji WTO oraz jej funkcji negocjacyjnej i zbioru przepisów, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianą klimatu jako najważniejszych elementów, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności z zobowiązaniami międzynarodowymi;

8.  wzywa do reformy Organu Apelacyjnego WTO w oparciu o w pełni operacyjny dwupoziomowy system rozstrzygania sporów; podkreśla, że dopóki Organ Apelacyjny nie funkcjonuje należycie, UE powinna korzystać z wielostronnego tymczasowego arbitrażu odwoławczego oraz zachęcać innych członków WTO do udziału w tym arbitrażu; wzywa Unię do zreformowania postanowień uzgodnienia w sprawie rozstrzygania sporów w ramach WTO w odniesieniu do środków odwetowych w celu dopilnowania, by w sporach dotyczących nielegalnej pomocy państwa przedmiotem sporów były wyłącznie odpowiednie i dotknięte nimi sektory;

9.  wzywa Komisję do pogłębienia współpracy międzynarodowej z partnerami strategicznymi i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje toczące się dyskusje na temat tego, jak radzić sobie z zakłóceniami powodowanymi przez subsydia przemysłowe i skutecznie je łagodzić, gdyż praktyki zakłócające rynek mogą mieć znaczący negatywny wpływ na uczciwą konkurencję i równe warunki działania, a także wzywa do poszukiwania rozwiązań zapobiegających przymusowemu transferowi technologii;

10.  preferuje umowy wielostronne, ale uznaje, że umowy fakultatywne mogą stanowić pożyteczny etap pośredni na drodze do osiągnięcia porozumień wielostronnych; odnotowuje w związku z tym wartość inicjatyw wynikających ze wspólnych deklaracji; podkreśla znaczenie zawarcia wiążącego i możliwego do wyegzekwowania porozumienia w sprawie dotacji dla rybołówstwa, uwzględniającego skutki dla krajów rozwijających się i krajów najsłabiej rozwiniętych;

11.  ponownie wzywa do zawarcia wielostronnej umowy w sprawie handlu elektronicznego, która pomogłaby MŚP w zniwelowaniu przepaści cyfrowej i zlikwidowaniu barier w handlu cyfrowym oraz ułatwiłaby komercyjny transgraniczny przepływ danych w pełnej zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych; wzywa do zwiększenia ochrony konsumentów w internecie oraz do zacieśnienia współpracy między służbami Komisji w celu poprawy wykrywania podrabianych towarów w handlu elektronicznym; w związku z tym oczekuje na 12. konferencję ministerialną WTO w 2021 r. i wzywa do udostępnienia skonsolidowanego tekstu do końca 2020 r.; podkreśla potrzebę przedstawienia przez UE strategii w zakresie handlu elektronicznego w oparciu o rezolucję Parlamentu z 2017 r. w tej sprawie, a także potrzebę poszukiwania sposobów na stworzenie i promowanie przez UE nowych przepisów międzynarodowych, w tym poprzez szczegółowe postanowienia w umowach handlowych, stworzenie sprzyjającego środowiska w handlu elektronicznym dla przedsiębiorstw z UE i usunięcie barier w państwach trzecich;

12.  wzywa Komisję do monitorowania, analizowania i usuwania na szczeblu globalnym i dwustronnym z partnerami międzynarodowymi nowych barier w handlu, w tym ograniczeń wywozowych i innych zakłóceń mających wpływ na podstawowe towary, a także do opracowania wspólnych kryteriów przyznawania dotacji ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w celu ożywienia gospodarczego po pandemii; wzywa Komisję, aby dokonała aktualizacji porozumienia w sprawie produktów farmaceutycznych WTO, a jednocześnie zbadała możliwości ustanowienia szerszej inicjatywy fakultatywnej dotyczącej produktów związanych z opieką zdrowotną; wzywa Komisję do zapewnienia optymalnego wykorzystania elastyczności w ramach Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w odniesieniu do kluczowych produktów medycznych oraz do dopilnowania, aby postanowienia w umowach dwustronnych z UE nie miały negatywnego wpływu na tę elastyczność;

Stosunki z partnerami strategicznymi

13.  podkreśla, że Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem handlowym UE; zauważa, że stosunki te charakteryzują się obecnie napięciami; przyjmuje do wiadomości porozumienie w sprawie pakietu obniżek ceł ze Stanami Zjednoczonymi jako pozytywny krok naprzód i wzywa Komisję do wykorzystania tej dynamiki w celu opracowania pozytywnego programu handlowego UE–USA wykraczającego poza obniżanie ceł, ponieważ szersza umowa o współpracy przyniosłaby szczególne korzyści, ułatwiając naszą wzajemną naprawę gospodarczą i rozwiązanie kwestii barier handlowych, a także umożliwiłaby rozpoznanie nowych obszarów współpracy, takich jak handel, technologie i opodatkowanie cyfrowe, w tym również w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); zachęca Komisję do poczynienia postępów w zakresie oceny skutków regulacji, co byłoby szczególnie korzystne dla MŚP; zdecydowanie popiera współpracę z USA w celu sprostania strategicznym wyzwaniom na szczeblu globalnym; nalega na USA, aby ponownie przystąpiły do porozumienia klimatycznego z Paryża w celu ułatwienia przyszłej współpracy między UE i USA; wzywa USA do zniesienia ceł nałożonych od 2017 r.; odnotowuje ostatnie, długo oczekiwane orzeczenie WTO w sprawie sporu Airbus-Boeing i podkreśla, jak ważne jest znalezienie wynegocjowanego rozwiązania;

14.  apeluje o poczynienie zdecydowanych postępów w negocjacjach w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej z Chinami, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę zapewnienia wzajemności, w tym jeśli chodzi o dostęp do rynku zamówień publicznych, i rozwiązać inne nierozstrzygnięte kwestie dotyczące równych warunków działania, takie jak zakłócające funkcjonowanie rynku praktyki chińskich przedsiębiorstw państwowych lub przymusowy transfer technologii, wymogi odnoszące się do spółek joint venture i niedyskryminujące traktowanie; podkreśla, że umowa ta powinna obejmować ambitny rozdział o handlu i zrównoważonym rozwoju, by chronić prawa człowieka, w tym podstawowe normy pracy, propagować normy środowiskowe i przeciwdziałać zmianie klimatu zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża; podkreśla doniosłość strategicznych stosunków UE z Chinami jako konkurentem, partnerem i systemowym rywalem; dlatego apeluje do państw członkowskich i instytucji UE o prezentowanie jednego stanowiska; wzywa w związku z tym Komisję do powołania specjalnej grupy zadaniowej, na wzór Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, aby zapewnić jedność i spójność przekazu na wszystkich szczeblach i we wszystkich konfiguracjach z myślą o prowadzeniu wspólnej i jednolitej polityki UE wobec Chin; podkreśla, że stosunki handlowe i inwestycyjne UE wymagają pełnego poszanowania praw człowieka; wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami o wyzysku Ujgurów w chińskich fabrykach i podkreśla, że produkty wytwarzane w obozach reedukacyjnych powinny być zakazane na rynkach UE; wzywa Komisję, by rozpoczęła analizę zakresu i ocenę skutków w celu jak najszybszego formalnego zapoczątkowania negocjacji z Tajwanem;

15.  uważa, że w kontekście pandemii należy przyjąć nowe podejście na szczeblu globalnym – szczególnie w odniesieniu do Afryki i w świetle nowej strategii UE dotyczącej Afryki – w celu przekształcenia stosunków gospodarczych, komercyjnych i handlowych, aby promować sprawiedliwy i etyczny handel oparty na zasadach solidarności i współpracy oraz spójność z unijną polityką rozwojową;

Kwestie przekrojowe

16.  podkreśla, że rynki światowe są kluczowym źródłem wzrostu dla MŚP; zauważa jednak, że jedynie 600 000 MŚP eksportuje towary poza UE; nalega na Komisję, by wspierała MŚP, systematycznie włączając do umów handlowych specjalne rozdziały poświęcone MŚP i wdrażając je bez zwiększania obciążeń administracyjnych i regulacyjnych, a także aby w ścisłej współpracy z izbami handlowymi państw członkowskich i agencjami promocji handlu pomagała MŚP korzystać z takich umów; wzywa Komisję, by zajęła się kwestią kosztów ponoszonych przez MŚP w celu dostosowania się do coraz bardziej złożonych przepisów, które mają wpływ na handel; apeluje do Komisji o jak najszybsze docieranie do przedsiębiorstw przy tworzeniu nowych lub ulepszaniu już istniejących portali informacyjnych, tak aby w konkretny sposób zaspokajać potrzeby informacyjne MŚP; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym starania Komisji w kontekście strategii na rzecz MŚP z marca 2020 r. mające zwiększyć jej specjalne wsparcie dla MŚP; z zadowoleniem przyjmuje niedawne uruchomienie narzędzia Access2Markets, w tym modułu samooceny reguł pochodzenia (ROSA), i wzywa wszystkie zainteresowane strony do przekazywania Komisji uwag, tak aby narzędzie to mogło być stale aktualizowane;

17.  jest przekonany, że przepisy dotyczące obowiązkowej na szczeblu UE, horyzontalnej należytej staranności w całym łańcuchu dostaw, odnoszące się do unijnych i zagranicznych przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, promowania dobrych rządów, zwiększenia identyfikowalności i odpowiedzialności w globalnych łańcuchach dostaw, wzmocnienia konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej poprzez stworzenie równych warunków działania, a także do ograniczenia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej państw trzecich wynikającej z niższych standardów ochrony oraz dumpingu socjalnego i środowiskowego w handlu międzynarodowym; podkreśla, że koniecznie należy brać pod uwagę ryzyko szkody i wielkość przedsiębiorstwa, a jednocześnie pamiętać o zasadzie proporcjonalności;

18.  oczekuje na wniosek Komisji w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, który powinien być w pełni zgodny z zasadami WTO i opierać się na ocenie skutków; wzywa Komisję, aby zadbała o konkurencyjność UE, szczególnie w odniesieniu do kosztów, ryzyka i ambicji pozostałych partnerów międzynarodowych, i zaproponowała przejrzysty mechanizm, który mógłby współistnieć z dotychczasowymi środkami przeciwdziałania ucieczce emisji, zapewniając jednocześnie stabilne i pewne ramy prawne dla europejskiego przemysłu; podkreśla, że do naszej strategii przemysłowej należy włączyć dalsze podobne propozycje, aby dać przemysłowi zachętę do wytwarzania czystych i konkurencyjnych produktów; wzywa Komisję, by rozwijała pomysły, uwzględniając między innymi nieoficjalny dokument Niderlandów i Francji dotyczący handlu, skutków społeczno-ekonomicznych i zrównoważonego rozwoju; wzywa Komisję do zbadania możliwości, jakie dają ocena skutków ex post i klauzule przeglądowe, aby zapewnić zgodność istniejących umów o wolnym handlu z Europejskim Zielonym Ładem, a także do przedstawienia nowych inicjatyw, które wykorzystują politykę handlową, by ułatwić osiągnięcie naszych ambitnych celów klimatycznych, w tym nowej inicjatywy na forum WTO dotyczącej klimatu i handlu, która opiera się na mandacie umowy w sprawie towarów środowiskowych i rozszerza jej zakres o handel usługami ekologicznymi, zachęcając tym samym do rozwoju towarów związanych z przemysłem ekologicznym i powstrzymania się od wspierania towarów nieekologicznych;

19.  wzywa Komisję, by wdrożyła i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym handlu, w tym wykonalne rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju, i zapewniła ich skuteczne stosowanie, a także by zadbała o rozdzielanie korzyści między wszystkie podmioty; zauważa, że wykonalność rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju można znacznie zwiększyć za pomocą różnych metod egzekwowania, a także że Komisja powinna rozważać mechanizm sankcji jako ostateczność; popiera zobowiązanie wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji i komisarza ds. handlu V. Dombrovskisa do przedstawienia przeglądu 15-punktowego planu działania w sprawie rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju i zaangażowania Parlamentu w prace od samego początku; zwraca się do Komisji, aby przeanalizowała pomysły zawarte w nieoficjalnym dokumencie Niderlandów i Francji oraz inne metody egzekwowania tych rozdziałów na wyższym poziomie szczegółowości; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji, że zasadniczym elementem wszystkich przyszłych umów handlowych uczyni zachowanie zgodności z porozumieniem klimatycznym z Paryża; apeluje o wprowadzenie środków uzupełniających, np. zakazu importu produktów związanych z poważnymi naruszeniami praw człowieka, takimi jak praca przymusowa lub praca dzieci;

20.  wzywa Komisję do przyjęcia w stosownym czasie wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia w sprawie stosowania ogólnego systemu preferencji taryfowych, ewentualnie z myślą o zwiększeniu liczby krajów przystępujących do systemu GSP+;

21.  podkreśla, że należy podjąć z głównymi partnerami handlowymi problem praktyk antykonkurencyjnych oraz wyrównać szanse przedsiębiorstw, aby stworzyć warunki do odbudowy po pandemii COVID-19 i umożliwić globalną transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki; wzywa Komisję do szybkiego działania i wczesnego wszczynania dochodzeń, gdy tylko pojawi się szkoda, tak aby nieuczciwe praktyki handlowe nie obniżały konkurencyjności i poziomu zatrudnienia europejskich podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb MŚP;

22.  z zadowoleniem przyjmuje powołanie głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych i uważa, że konsekwentne wdrażanie i egzekwowanie umów zawartych między UE i WTO, w tym ich rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju, oraz przepisów dotyczących handlu, w tym skuteczniejszych, bardziej elastycznych i lepiej dostosowanych instrumentów ochrony handlu, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wiarygodności i wartości UE oraz jej programu na rzecz sprawiedliwszego handlu; wzywa nowego głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych do współpracy z Parlamentem, aby zapewnić realizację zobowiązań podjętych przez partnerów handlowych przed ratyfikacją;

23.  apeluje do Komisji, by dokonała przeglądu roli delegatur w realizacji unijnego programu handlu i współpracy pod kątem spójności polityki, a także by zapewniła skoordynowane podejście obejmujące różne służby Komisji (np. międzysektorowe misje handlowe w państwach trzecich);

24.  wzywa Komisję, aby po dogłębnym zbadaniu ułatwiła zakończenie wszystkich działań niezbędnych do zlikwidowania wszelkich wykazanych luk w zestawie narzędzi handlowych i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła – poprzedzony oceną skutków – nowy wniosek ustawodawczy w sprawie przeglądu statusu blokującego zabezpieczającego przed sankcjami, które istotnie naruszają suwerenność terytorialną państw członkowskich, oraz wprowadzenia nowego instrumentu mającego powstrzymywać państwa trzecie przed stosowaniem środków przymusu i przeciwdziałać tym środkom;

25.  apeluje o przyspieszenie negocjacji w sprawie instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym, aby zapewnić bardziej rygorystyczne stosowanie zasady wzajemności w dostępie przedsiębiorstw unijnych do zagranicznych rynków zamówień publicznych, a jednocześnie zachować możliwości wykorzystania zamówień publicznych jako narzędzia sprzyjającego powodzeniu transformacji klimatycznej, zwłaszcza w krajach rozwijających się, dzięki odnowionemu wielostronnemu podejściu; z zadowoleniem przyjmuje białą księgę w sprawie subsydiów zagranicznych, która stanowi niezbędne narzędzie uzupełniające instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że w styczniu 2021 r. Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy mający na celu ochronę przedsiębiorstw unijnych przed zakłóceniami zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynku światowym, a jednocześnie podkreślający znaczenie wolnej i uczciwej konkurencji; wzywa ponadto wszystkie państwa członkowskie, by wykorzystywały wszelkie dostępne narzędzia, w tym rozporządzenie (UE) 2019/452 ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, do oceny potencjalnych inwestycji i przejęć pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza w sektorach strategicznych takich jak opieka zdrowotna, infrastruktura publiczna, mobilność i technologie informacyjno-komunikacyjne, tak by uniknąć zbędnej i szkodliwej zależności ekonomicznej;

26.  z zadowoleniem przyjmuje postępy w negocjacjach dotyczących wielostronnego trybunału rozstrzygania sporów inwestycyjnych; zauważa, że ważnym krokiem na drodze ku utworzeniu wielostronnego trybunału rozstrzygania sporów inwestycyjnych ma być system sądów ds. inwestycji; ubolewa z powodu niezwykle powolnych postępów państw członkowskich, jeśli chodzi o likwidację wewnątrzunijnych dwustronnych umów inwestycyjnych, i wzywa Komisję do podjęcia w stosownych przypadkach działań, zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Achmea; wzywa Komisję, aby kontynuowała prace nad ramami wewnątrzunijnej ochrony i ułatwiania inwestycji; popiera toczące się negocjacje w sprawie Traktatu karty energetycznej, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, które muszą umożliwić osiągnięcie neutralności klimatycznej i zmierzać do odejścia od ochrony inwestycji w tradycyjne technologie paliw kopalnych; wyraża zaniepokojenie rozstrzyganiem sporów między inwestorem a państwem (ISDS) i liczbą spraw związanych z Traktatem karty energetycznej;

27.  zwraca uwagę na ważność zagadnień dotyczących płci; podkreśla, że umowy o wolnym handlu zawierane przez UE mogą promować równość płci, wzmacniać ekonomiczną pozycję kobiet w państwach trzecich i poprawiać warunki życia kobiet we wszystkich sektorach objętych unijnymi umowami o wolnym handlu; zauważa, że kobiety otrzymują mniej niż dwie piąte korzyści płynących z umów o wolnym i sprawiedliwym handlu pod względem tworzonych miejsc pracy, i podkreśla, że obecny kryzys gospodarczy może mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety; wzywa Komisję i Radę, by promowały i wspierały włączanie do unijnych umów handlowych i inwestycyjnych specjalnego rozdziału poświęconego płci;

28.  wzywa Komisję, aby dopilnowała działań następczych w związku z wnioskami wydanymi przez wewnętrzne grupy doradcze w sprawie naszej międzynarodowej polityki handlowej, oraz apeluje do Komisji i państw członkowskich o lepsze informowanie o korzyściach, jakie wszyscy czerpią z polityki handlowej UE, i o jej skutkach, aby zwiększyć przejrzystość i podnieść poziom wiedzy wśród obywateli, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, ponieważ ważne jest udzielanie dokładnych informacji wszystkim zainteresowanym stronom; przypomina w związku z tym o znaczeniu uprawnień Parlamentu Europejskiego zapisanych w art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz dialogu międzyinstytucjonalnego jako jednego ze sposobów na wniesienie wkładu w toczące się dyskusje i osiągnięcie pozytywnego wyniku; przypomina o roli Parlamentu jako współprawodawcy w polityce handlowej oraz jego roli w kontrolowaniu negocjacji i skuteczności wdrażania umów handlowych, a także o zobowiązaniach podjętych przez przewodniczącą Komisji jako wyraz poparcia dla rezolucji w sprawie inicjatyw ustawodawczych przyjętych przez Parlament na podstawie art. 225 TFUE;

o
o   o

29.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 30.
(2) Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 22.
(3) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0212.
(5) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0252.
(6) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0321.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności