Indeks 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0365(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0242/2020

Teksty złożone :

A9-0242/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0338

Teksty przyjęte
PDF 123kWORD 42k
Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. - Bruksela
Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych ***II
P9_TA(2020)0338A9-0242/2020

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365, oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (09644/1/2020 – C9-0376/2020 – 2016/0365(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09644/1/2020 – C9-0376/2020),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2017 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0856),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (A9-0242/2020),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 209 z 30.6.2017, s. 28.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0301.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności