Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0806(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0249/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0249/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0339

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 42k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιο μέλος από την Πολωνία
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Marek Opiola ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0350/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 129 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0249/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 5ης Νοεμβρίου 2020, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Marek Opiola ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία, στις 7 Δεκεμβρίου 2020, ακρόαση του προτεινόμενου υποψηφίου, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και κατόπιν απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Marek Opiola μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ζητεί από το Συμβούλιο να αποσύρει τη πρότασή του και να υποβάλει νέα πρόταση στο Κοινοβούλιο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα όργανα δημοσιονομικού ελέγχου των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου