Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0139(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0231/2020

Внесени текстове :

A9-0231/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0340

Приети текстове
PDF 126kWORD 44k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за Междуамериканската комисия за тропическа риба тон ***I
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0308),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0203/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 2 декември 2020 г.(1),

–  като взе предвид член 59 и член 52, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0231/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета
P9_TC1-COD(2020)0139

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/56.)

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност