Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0139(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0231/2020

Ingediende teksten :

A9-0231/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0340

Aangenomen teksten
PDF 124kWORD 39k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn ***I
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2020 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0308),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0203/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 2 december 2020(1),

–  gezien artikel 59 en artikel 52, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A9‑0231/2020),

1.  stelt onderhavig standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2020 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad
P9_TC1-COD(2020)0139

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/56.)

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid