Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0139(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0231/2020

Ingivna texter :

A9-0231/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0340

Antagna texter
PDF 116kWORD 43k
Tisdagen den 15 december 2020 - Bryssel
Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i det område som omfattas av den interamerikanska konventionen ***I
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i det område som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0308),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0203/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 2 december 2020(1),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 52.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0231/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om fastställande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som är tillämpliga i det område som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007
P9_TC1-COD(2020)0139

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/56)

Senaste uppdatering: 16 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy