Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0241/2020

Внесени текстове :

A9-0241/2020

Разисквания :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0344

Приети текстове
PDF 132kWORD 48k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06230/3/2020 – C9‑0354/2020),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите на Чешката република, от парламента на Ирландия, от Федералния съвет на Република Австрия и от Камарата на общините на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0753),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0241/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 107.
(2) OВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 46.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0320.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ДЕЛЕГИРАНИТЕ АКТОВЕ В ДИРЕКТИВАТА ЗА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Комисията изразява съжаление от решението на съзаконодателите да ограничат правомощието ѝ да изменя приложенията към преработената Директива за питейната вода до приложение III, докато в първоначалното си предложение Комисията се е стремяла да получи правомощие за изменение на приложения I — IV(1).

Комисията по-специално изразява съжаление, че съзаконодателите не са постигнали съгласие да предоставят правомощие за изменение на приложение II, което е особено наложително поради необходимостта да се адаптират към научно-техническия прогрес определените в приложение II изисквания за контрол.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Комисията подчертава, че позоваването без надлежна обосновка на член 5, параграф 4, втора алинея, буква б) е в разрез с духа и буквата на Регламент (ЕС) № 182/2011(2). До тази разпоредба трябва да се прибягва в отговор на специална необходимост да се направи изключение от принципното правило, което гласи, че Комисията може да приеме проект на акт за изпълнение, когато не е дадено становище. Предвид това, че представлява изключение от общото правило, определено в член 5, параграф 4, позоваването на тази разпоредба не може да се разглежда просто като „дискреционно правомощие“ на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително и следователно да бъде мотивирано.

(1) COM(2017)0753.
(2) OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност