Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0332(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0241/2020

Předložené texty :

A9-0241/2020

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0344

Přijaté texty
PDF 134kWORD 45k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená českou Poslaneckou sněmovnou, irským parlamentem, rakouskou Spolkovou radou a dolní sněmovnou Spojeného království v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. července 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 16. května 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0753),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9‑0241/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 107.
(2) Úř. věst. C 361, 5.10.2018, s. 46.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2019)0320.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE K AKTŮM V PŘENESENÉ PRAVOMOCI VE SMĚRNICI O PITNÉ VODĚ

Komise vyjadřuje politování nad rozhodnutím spolunormotvůrců omezit její zmocnění měnit přílohy revidované směrnice o pitné vodě pouze na přílohu III, ačkoli Komise ve svém původním návrhu usilovala o zmocnění měnit přílohy I až IV(1).

Zvláště vyjadřuje politování nad tím, že spolunormotvůrci nesouhlasili s tím, aby měla zmocnění měnit přílohu II, což je obzvláště nezbytné vzhledem k tomu, že je třeba aktualizovat požadavky na monitorování uvedené v příloze II s ohledem na vědecký a technický pokrok.

PROHLÁŠENÍ KOMISE O POSTUPU PŘIJÍMÁNÍ PROVÁDĚCÍCH AKTŮ

Komise zdůrazňuje, že uplatňování čl. 5 odst. 4 druhého pododstavce písm. b) bez řádného zdůvodnění je v rozporu s literou i duchem nařízení (EU) č. 182/2011(2). Použití tohoto ustanovení musí být reakcí na konkrétní potřebu odchýlit se od zásady, podle níž může Komise přijmout navrhovaný prováděcí akt, pokud nebylo vydáno žádné stanovisko. Protože se jedná o výjimku z obecného pravidla stanoveného čl. 5 odst. 4, nelze je jednoduše považovat „za pravomoc zákonodárce rozhodovat podle vlastního uvážení“, ale je nutné je vykládat restriktivně, a musí tedy být odůvodněno.

(1) COM(2017)0753.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Poslední aktualizace: 16. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí