Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0332(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0241/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0241/2020

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0344

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 127kWORD 46k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06230/3/2020 – C9‑0354/2020),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας, το ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας και τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0753),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0241/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 107.
(2) ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 46.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0320.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση των συννομοθετών να περιορίσουν την εξουσιοδότησή της να τροποποιεί τα παραρτήματα της αναθεωρημένης οδηγίας για το πόσιμο νερό στο παράρτημα III, ενώ η Επιτροπή, στην αρχική της πρόταση(1), είχε ζητήσει εξουσιοδότηση για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV.

Ειδικότερα, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι συννομοθέτες δεν συμφώνησαν σε μια εξουσιοδότηση για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ, η οποία καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαία λόγω της απαραίτητης επικαιροποίησης των απαιτήσεων παρακολούθησης που καθορίζονται στο παράρτημα II με βάση την επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η επίκληση του άρθρου 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση, αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011(2). Η προσφυγή στην εν λόγω διάταξη πρέπει να ανταποκρίνεται σε ειδική ανάγκη παρέκκλισης από τον κανόνα που ισχύει καταρχήν, ο οποίος ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει σχέδιο εκτελεστικής πράξης όταν δεν διατυπώνεται γνώμη. Δεδομένου ότι πρόκειται για εξαίρεση από τον γενικό κανόνα του άρθρου 5 παράγραφος 4, η προσφυγή στην εν λόγω διάταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως «διακριτική ευχέρεια» του νομοθέτη, αλλά πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά και, ως εκ τούτου, να αιτιολογείται.

(1) COM(2017)0753.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου