Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0332(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0241/2020

Esitatud tekstid :

A9-0241/2020

Arutelud :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0344

Vastuvõetud tekstid
PDF 121kWORD 47k
Teisipäev, 15. detsember 2020 - Brüssel
Olmevee kvaliteet ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) (06230/3/2020 – C9‑0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06230/3/2020 – C9‑0354/2020),

–  võttes arvesse Tšehhi Esindajatekoja, Iirimaa parlamendi, Austria Liidunõukogu ja Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 16. mai 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2017)0753) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0241/2020),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 367, 10.10.2018, lk 107.
(2) ELT C 361, 5.10.2018, lk 46.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0320.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUS DELEGEERITUD ÕIGUSAKTIDE KOHTA JOOGIVEEDIREKTIIVI RAAMES

Komisjon väljendab kahetsust, et kaasseadusandjad tegid otsuse anda muudetud joogiveedirektiivi lisade muutmise puhul komisjonile volitused vaid III lisa muutmiseks, kuigi komisjon oli oma esialgses ettepanekus taotlenud volitust muuta I–IV lisa(1).

Konkreetsemalt kahetseb komisjon seda, et kaasseadusandjad ei olnud nõus andma komisjonile volitust II lisa muutmiseks, kuna see on eriti vajalik vajaduse tõttu ajakohastada teaduse ja tehnika arengust lähtudes II lisas toodud seirenõudeid.

KOMISJONI AVALDUS RAKENDUSAKTIDE VASTUVÕTMISE MENETLUSE KOHTA

Komisjon rõhutab, et nõuetekohase põhjenduseta tuginemine artikli 5 lõike 4 teise lõigu punktile b on süstemaatiliselt vastuolus määruse (EL) nr 182/2011(2) eesmärgi ja sõnastusega. Seda sätet tohib kasutada vaid siis, kui on vaja teha erand üldreeglist, mille kohaselt võib komisjon rakendusakti eelnõu vastu võtta, kui ei ole esitatud arvamust. Kuna tegemist on artikli 5 lõikes 4 sätestatud üldreeglist kõrvalekalduva erandiga, ei tohi selles näha lihtsalt seadusandja „kaalutlusõigust“, vaid seda tuleb tõlgendada kitsendavalt ja seega põhjendada.

(1) COM(2017)0753.
(2) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika