Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0332(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0241/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0241/2020

Díospóireachtaí :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0344

Téacsanna atá glactha
PDF 122kWORD 43k
Dé Máirt, 15 Nollaig 2020 - Brussels
Cáilíocht uisce atá beartaithe lena thomhailt ag an duine ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Rún
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Nollaig 2020 ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá beartaithe lena thomhailt ag an duine (athmhúnlú) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (06230/3/2020 – C9‑0354/2020),

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Teach na dTeachtaí sa tSeicia, Tithe an Oireachtais in Éirinn, Comhairle Cónaidhme na hOstaire agus Teach na dTeachtaí sa Ríocht Aontaithe, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Iúil 2018(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 16 Bealtaine 2018(2),

–  ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh(3) ar an togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0753),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A9-0241/2020),

1.  ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2.  ag tabhairt dá haire na ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

4.  á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

5.  á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

6.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 367, 10.10.2018, lch. 107.
(2) IO C 361, 5.10.2018, lch. 46.
(3) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0320.


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN MAIDIR LE GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE SA TREOIR MAIDIR LE hUISCE ÓIL

Is é a bhí iarrtha ag an gCoimisiún go dtabharfaí de chumhacht dó modhnú a dhéanamh ar na hIarscríbhinní I go IV ina thogra bunaidh(1) le haghaidh Treoir Athbhreithnithe maidir le hUisce Óil, agus is oth leis an gCoimisiún cinneadh na gcomhreachtóirí an cumhachtú sin a theorannú d’Iarscríbhinn III.

Is é is oth leis an gCoimisiún go sonrach nár tháinig na comhreachtóirí ar chomhaontú maidir leis an gcumhachtú ó thaobh Iarscríbhinn II a mhodhnú, modhnú a bhfuil ríthábhacht leis i bhfianaise an ghá atá ann na ceanglais faireacháin a leagtar amach in Iarscríbhinn II a thabhairt cothrom le dáta maidir leis an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN AR AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME A GHLACADH

Cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir go bhfuil sé contrártha le teachtaireacht agus le meon Rialachán (AE) Uimh. 182/2011(2) pointe (b) den dara fomhír d’Airteagal 5(4) a agairt gan údar cuí. Níor cheart dul i muinín na forála sin ach amháin má tá gá sonrach ann imeacht ón riail láimhe, is é sin go bhféadfaidh an Coimisiún dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh mura dtugtar aon tuairim. Toisc gur eisceacht é ón riail ghinearálta a bunaíodh le mír 4 d’Airteagal 5, ní féidir glacadh leis gur “cumhacht lánroghnach” de chuid an Reachtóra í, agus ní mór ciall a bhaint as ar bhealach sriantach agus, ar an ábhar sin, ní mór údar cuí a bheith leis.

(1) COM(2017)0753.
(2) IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

An nuashonrú is déanaí: 16 Márta 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais