Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0332(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0241/2020

Pateikti tekstai :

A9-0241/2020

Debatai :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0344

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 43k
Antradienis, 2020 m. gruodžio 15 d. - Briuselis
Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Rezoliucija
 Priedas

2020 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  atsižvelgdamas į Airijos parlamento, Austrijos Respublikos Bundesrato, Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų ir Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 16 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(3) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0753),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktą rekomendaciją (A9-0241/2020),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 367, 2018 10 10, p. 107.
(2) OL C 361, 2018 10 5, p. 46.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0320.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL GERIAMOJO VANDENS DIREKTYVOS NUOSTATŲ DĖL DELEGUOTŲJŲ TEISĖS AKTŲ

Komisija apgailestauja dėl abiejų teisėkūros institucijų sprendimo apriboti jos įgaliojimus iš dalies keisti peržiūrėtos Geriamojo vandens direktyvos priedus, tokią galimybę suteikiant tik III priedo atžvilgiu, nors Komisija savo pirminiame pasiūlyme prašė suteikti jai įgaliojimus iš dalies keisti I–IV priedus(1).

Komisija ypač apgailestauja dėl to, kad teisėkūros institucijos nepritarė įgaliojimui iš dalies keisti II priedą, kas yra ypač reikalinga atsižvelgiant į poreikį II priede nustatytus stebėsenos reikalavimus suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL ĮGYVENDINIMO AKTŲ PRIĖMIMO PROCEDŪROS

Komisija pabrėžia, kad remtis Reglamento (ES) Nr. 182/2011(2) 5 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktu be tinkamo pagrindimo prieštarautų to reglamento raidei ir dvasiai. Šią nuostatą reikia taikyti tik esant konkrečiai būtinybei nukrypti nuo principinės taisyklės, pagal kurią Komisija gali priimti įgyvendinimo akto projektą, jei nepateikta jokia nuomonė. Kadangi tai yra 5 straipsnio 4 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės išimtis, negalima to tiesiog laikyti teisės aktų leidėjo „diskrecija“, nes toks taikymas turi būti aiškinamas siaurai ir todėl turi būti pagrįstas.

(1) COM(2017)0753.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika