Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0332(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0241/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0241/2020

Debates :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0344

Pieņemtie teksti
PDF 131kWORD 43k
Otrdiena, 2020. gada 15. decembris - Brisele
Dzeramā ūdens kvalitāte ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Čehijas parlamenta Deputātu palāta, Īrijas parlaments, Austrijas Federālā padome un Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palāta un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 16. maija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0753),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0241/2020),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 367, 10.10.2018., 107. lpp.
(2) OV C 361, 5.10.2018., 46. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0320.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR DELEĢĒTAJIEM AKTIEM DZERAMĀ ŪDENS DIREKTĪVĀ

Komisija pauž nožēlu par abu likumdevēju lēmumu ierobežot tās pilnvaras grozīt pārskatītās Dzeramā ūdens direktīvas pielikumus, attiecinot tās vienīgi uz III pielikumu, lai gan Komisija savā sākotnējā priekšlikumā ierosināja piešķirt pilnvaras grozīt I–IV pielikumu(1).

Komisija jo īpaši pauž nožēlu par to, ka abi likumdevēji nepiekrita piešķir pilnvaras grozīt II pielikumu, kas ir jo īpaši nepieciešams, ņemot vērā vajadzību atjaunināt II pielikumā izklāstītās monitoringa prasības, lai tās pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR ĪSTENOŠANAS TIESĪBU AKTU PIEŅEMŠANAS PROCEDŪRU

Komisija uzsver, ka sistemātiski izmantot Regulas (ES) Nr. 182/2011(2) 5. panta 4. punkta otrās daļas b) apakšpunktu ir pretrunā šīs regulas burtam un garam, ja netiek sniegts pienācīgs pamatojums. Šī norma jāizmanto tikai tad, ja ir īpaša vajadzība atkāpties no pamatprincipa, proti, ka Komisija īstenošanas akta projektu var pieņemt tad, ja atzinums nav sniegts. Ņemot vērā, ka tas ir 5. panta 4. punktā paredzētā vispārīgā noteikuma izņēmums, to nedrīkst uzskatīt par tādu, par kura izmantošanu likumdevējs var izšķirties pēc saviem ieskatiem; tas ir jāinterpretē šauri, un tātad tā izmantošana ir jāpamato.

(1) COM(2017)0753.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 22. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika