Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0332(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0241/2020

Teksty złożone :

A9-0241/2020

Debaty :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0344

Teksty przyjęte
PDF 136kWORD 45k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki Czeskiej, parlament Irlandii, Radę Związkową Austrii i Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 16 maja 2018 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0753),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0241/2020),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu prawnego wraz z przewodniczącym Rady zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 107.
(2) Dz.U. C 361 z 5.10.2018, s. 46.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0320.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE AKTÓW DELEGOWANYCH W DYREKTYWIE W SPRAWIE WODY PITNEJ

Komisja ubolewa nad decyzją współprawodawców polegającą na ograniczeniu jej uprawnień do zmiany załączników do zmienionej dyrektywy o wodzie pitnej wyłącznie do załącznika III, podczas gdy Komisja w swoim pierwotnym wniosku dążyła do uzyskania uprawnień do zmiany załączników I–IV(1).

Komisja w szczególności ubolewa nad tym, że współprawodawcy nie zgodzili się na przyznanie uprawnienia do zmiany załącznika II, co jest szczególnie potrzebne w związku z koniecznością dostosowania wymogów dotyczących monitorowania określonych w załączniku II do postępu naukowo-technicznego.

DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW WYKONAWCZYCH

Komisja podkreśla, że powołanie się na art. 5 ust. 4 akapit drugi lit. b) rozporządzenia (UE) nr 182/2011(2) bez należytego uzasadnienia jest sprzeczne z literą i duchem tego rozporządzenia. Skorzystanie z tego przepisu musi wynikać z konkretnej potrzeby odstąpienia od zasady, zgodnie z którą Komisja może przyjąć projekt aktu wykonawczego, w przypadku gdy nie została wydana opinia. Jako że korzystanie z tego przepisu stanowi wyjątek od ogólnej zasady ustanowionej w art. 5 ust. 4, nie można go postrzegać jako przejawu „swobody decyzyjnej” prawodawcy, lecz należy przyjąć wykładnię zawężającą, która wymaga uzasadnienia.

(1) COM(2017)0753.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności