Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0332(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0241/2020

Texte depuse :

A9-0241/2020

Dezbateri :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0344

Texte adoptate
PDF 126kWORD 45k
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles
Calitatea apei destinate consumului uman ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2020 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Deputaților din Cehia, Parlamentul Național al Irlandei, Consiliul Federal al Austriei și Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 mai 2018(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0753),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0241/2020),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 367, 10.10.2018, p. 107.
(2) JO C 361, 5.10.2018, p. 46.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2019)0320.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI CU PRIVIRE LA ACTELE DELEGATE DIN DIRECTIVA PRIVIND APA POTABILĂ

Comisia regretă decizia colegiuitorilor de a-i limita doar la anexa III împuternicirea de a modifica anexele la Directiva revizuită privind apa potabilă, în timp ce, în propunerea sa inițială(1), Comisia solicitase să fie împuternicită să modifice anexele I-IV.

Comisia regretă în special refuzul colegiuitorilor de a-i acorda împuternicirea de a modifica anexa II, împuternicire de care este nevoie în mod deosebit având în vedere necesitatea de a actualiza cerințele de monitorizare prevăzute în anexa II la progresele științifice și tehnice.

DECLARAȚIA COMISIEI CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE ADOPTARE A ACTELOR DE PUNERE ÎN APLICARE

Comisia subliniază că invocarea, fără o justificare corespunzătoare, a articolului 5 alineatul (4) al doilea paragraf litera (b) este în contradicție cu litera și spiritul Regulamentului (UE) nr. 182/2011(2). Recurgerea la această dispoziție trebuie să răspundă unei nevoi specifice de a se îndepărta de la regula de principiu potrivit căreia Comisia poate adopta un proiect de act de punere în aplicare în cazul în care nu este emis niciun aviz. Deoarece reprezintă o excepție de la regula generală stabilită la articolul 5 alineatul (4), nu se poate considera că este vorba pur și simplu de o «putere discreționară» a legislatorului, ci trebuie interpretată în mod restrictiv și, prin urmare, trebuie justificată.

(1) COM(2017)0753.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate