Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0332(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0241/2020

Predkladané texty :

A9-0241/2020

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0344

Prijaté texty
PDF 133kWORD 43k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06230/3/2020 – C9‑0354/2020),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou snemovňou, írskym parlamentom, rakúskou Spolkovou radou a Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 2018(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0753),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0241/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 107.
(2) Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 46.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0320.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE K DELEGOVANÝM AKTOM V SMERNICI O PITNEJ VODE

Komisia vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím spoluzákondarcov obmedziť jej poverenie meniť prílohy revidovanej smernice o pitnej vode iba na prílohu III, keďže sa vo svojom pôvodnom návrhu usilovala o poverenie meniť prílohy I až IV(1).

Komisia vyjadruje osobitné poľutovanie nad tým, že sa spoluzákonodarcovia nedohodli na tom, aby ju poverili zmenou prílohy II, čo je obzvlášť nutné vzhľadom na potrebu aktualizovať požiadavky na monitorovanie uvedené v prílohe II na základe vedeckého a technického pokroku.

VYHLÁSENIE KOMISIE O POSTUPE PRIJÍMANIA VYKONÁVACÍCH AKTOV

Komisia zdôrazňuje, že odvolávanie sa na článok 5 ods. 4 druhý pododsek písm. b) bez náležitého zdôvodnenia je v rozpore so znením a duchom nariadenia (EÚ) č. 182/2011(2). Uplatnenie tohto ustanovenia musí vychádzať z konkrétnej potreby odchýliť sa od základného pravidla, podľa ktorého Komisia môže prijať návrh vykonávacieho aktu v prípade, že sa nevydalo žiadne stanovisko. Keďže ide o výnimku zo všeobecného pravidla stanoveného v článku 5 ods. 4, nemožno ho jednoducho chápať ako „právomoc zákonodarcu rozhodovať podľa vlastného uváženia“, ale musí sa vykladať reštriktívne, a preto musí byť odôvodnené.

(1) COM(2017)0753.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia