Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0332(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0241/2020

Ingivna texter :

A9-0241/2020

Debatter :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0344

Antagna texter
PDF 121kWORD 46k
Tisdagen den 15 december 2020 - Bryssel
Kvaliteten på dricksvatten ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06230/3/2020 – C9‑0354/2020),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tjeckiska deputeradekammaren, det irländska parlamentet, det österrikiska förbundsrådet och Förenade kungarikets underhus som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 juli 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 16 maj 2018(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0753),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0241/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 367, 10.10.2018, s. 107.
(2) EUT C 361, 5.10.2018, s. 46.
(3) Antagna texter, P8_TA(2019)0320.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM DELEGERADE AKTER I DRICKSVATTENDIREKTIVET

Kommissionen beklagar medlagstiftarnas beslut att begränsa kommissionens befogenhet att ändra bilagorna till det reviderade dricksvattendirektivet till att endast omfatta bilaga III trots att kommissionen i sitt ursprungliga förslag begärt att få befogenhet att ändra bilagorna I–IV(1).

Kommissionen beklagar särskilt att medlagstiftarna inte kom överens om en befogenhet att ändra bilaga II, vilket är särskilt nödvändigt mot bakgrund av behovet att uppdatera kontrollkraven i bilaga II med anledning av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM FÖRFARANDET FÖR ANTAGANDE AV GENOMFÖRANDEAKTER

Kommissionen betonar att det strider mot både ordalydelsen och andemeningen i förordning (EU) nr 182/2011(2) att åberopa artikel 5.4 andra stycket b utan vederbörlig motivering. För att denna bestämmelse ska användas måste det finnas ett särskilt behov av att avvika från principen om att kommissionen får anta ett utkast till genomförandeakt om inget yttrande avges. Eftersom detta är ett undantag från den allmänna regel som fastställs i artikel 5.4 kan det inte anses ingå i lagstiftarens utrymme för ”skönsmässig bedömning”, utan måste tolkas restriktivt och därmed också motiveras.

(1) COM(2017)0753.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Senaste uppdatering: 16 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy