Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0191/2020

Ingediende teksten :

A9-0191/2020

Debatten :

PV 14/12/2020 - 23
CRE 14/12/2020 - 23

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0345

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 42k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2020 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0078),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0076/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 juli 2020(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 14 oktober 2020(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 18 november 2020 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0191/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 364 van 28.10.2020, blz. 149.
(2) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2020 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021)
P9_TC1-COD(2020)0035

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2020/2228.)

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid