Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0298(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0252/2020

Внесени текстове :

A9-0252/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2020 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2020)0347

Приети текстове
PDF 133kWORD 44k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2020 г.: Увеличение на бюджетните кредити за плащания и други корекции на разходите и приходите
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2020 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 10/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – Увеличение на бюджетните кредити за плащания в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и други корекции на разходите и приходите (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(1), и по-специално член 44 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет окончателно на 27 ноември 2019 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) (Регламент за МФР),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 10/2020, приет от Комисията на 9 октомври 2020 г. (COM(2020)0962),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 10/2020, приета от Съвета на 8 декември 2020 г. и предадена на Европейския парламент на 9 декември 2020 г. (13643/2020 – C9‑0395/2020),

–  като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0252/2020),

А.  като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 10/2020 е да се увеличи равнището на бюджетните кредити за плащания в съответствие с актуализираната прогноза и след като се вземат предвид преразпределенията, предложени в глобалния трансфер (DEC 16/2020), да се коригира приходната част, за да се включи въздействието от разликите във валутните курсове и събраните допълнителни глоби, и да се включат в бюджета други по-дребни корекции на разходите по отношение на равнището на бюджетните кредити за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и някои децентрализирани агенции (ESMA, EIOPA, ЕБО и ЕОТ),

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 10/2020 предлага общо увеличение на бюджетните кредити за плащания в размер на 1 569,3 милиона евро по отношение на функции 1а „Конкурентоспособност за растеж и работни места“, 1б „Икономическо, социално и териториално сближаване“, 2 „Устойчив растеж – природни ресурси“ и 4 „Глобална Европа“,

В.  като има предвид, че бюджетни кредити за плащания в размер на 93,8 милиона евро ще спомогнат за изпълнението на задълженията на механизма за гарантиране на заеми в рамките на COSME с цел подпомагане на МСП, засегнати от икономическите последици от кризата, предизвикана от COVID-19,

Г.  като има предвид, че с допълнителни бюджетни кредити за плащания в размер на 750 милиона евро по линия на ЕЗФРСР ще се финансират по-специално еднократни плащания за подпомагане на земеделските стопани и малките и средните селскостопански предприятия, засегнати от кризата, предизвикана COVID-19,

Д.  като има предвид, че бюджетни кредити за плащания в размер на 586 милиона евро ще подкрепят действията на ЕС за глобално реагиране с цел подпомагане на страните партньори чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР),

Е.  като има предвид, че при внимателния преглед на изпълнението на бюджета на децентрализираните агенции бяха установени икономии, които допринасят за намаляването на бюджетните кредити за плащания с 9,1 милиона евро,

Ж.  като има предвид, че получените до края на септември 2020 г. глоби и наказателни плащания в размер на 128 милиона евро спомогнаха за намаляването на вноските собствени ресурси от държавите членки в бюджета на Съюза,

З.  като има предвид, че общото предложено въздействие на проект на коригиращ бюджет № 10/2020 върху приходната част е намаление на другите приходи с 588 милиона евро, компенсирано от съответно увеличение на вноските на база БНД,

1.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 10/2020 във вида, в който е представен от Комисията, чиято цел, в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19, е да се предоставят 1 569,3 милиона евро под формата на допълнителни бюджетни кредити за плащания, след като се вземат предвид преразпределенията, предложени в глобалния трансфер, да се коригира приходната част и да се включат в бюджета други по-дребни корекции на разходите;

2.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 10/2020;

3.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 9/2020 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 57, 27.2.2020 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност