Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0298(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0252/2020

Předložené texty :

A9-0252/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2020 - 9

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0347

Přijaté texty
PDF 133kWORD 45k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 – Navýšení prostředků na platby a další úpravy výdajů a příjmů
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Navýšení prostředků na platby v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a další úpravy výdajů a příjmů (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý s konečnou platností dne 27. listopadu 2019(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (nařízení o VFR),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 10/2020, který Komise přijala dne 9. října 2020 (COM(2020)0962),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020, který Rada přijala dne 8. prosince 2020 a postoupila Parlamentu dne 9. prosince 2020 (13643/2020 – C9‑0395/2020),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0252/2020),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 má za cíl zvýšit úroveň prostředků na platby v souladu s aktualizovanou prognózou a s ohledem na přesuny navržené v „globálním převodu“ (DEC 16/2020), upravit příjmovou stranu tak, aby zohledňovala dopad rozdílů směnného kurzu a dalších vybraných pokut a zahrnout do rozpočtu další omezenější úpravy výdajů, které se týkají objemu prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a některých decentralizovaných agentur (ESMA, EIOPA, EBA a ELA);

B.  vzhledem k tomu, že v návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020 se navrhuje celkové zvýšení prostředků na platby o 1 569,3 milionu EUR pro okruhy 1a „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“, 1b „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“, 2 „Udržitelný růst – přírodní zdroje“ a 4 „Globální Evropa“;

C.  vzhledem k tomu, že prostředky na platby ve výši 93,8 milionu EUR pomohou dostát povinnosti nástroje pro úvěrové záruky v rámci programu COSME podporovat malé a střední podniky, které byly postiženy důsledky krize způsobené onemocněním COVID-19;

D.  vzhledem k tomu, že dodatečné prostředky na platby ve výši 750 milionů EUR přidělené EZFRV budou financovat zejména paušální platby na pomoc zemědělcům a malým a středně velkým zemědělským podnikům postiženým krizí způsobenou onemocněním COVID-19;

E.  vzhledem k tomu, že prostředky na platby ve výši 586 milionů EUR podpoří globální reakci EU s cílem pomoci partnerským zemím skrze nástroj předvstupní pomoci (NPP II), evropský nástroj sousedství a nástroj rozvojové spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že při pečlivé revizi plnění rozpočtu decentralizovaných agentur byly zjištěny úspory, což přispělo ke snížení prostředků na platby o 9,1 milionu EUR;

G.  vzhledem k tomu, že pokuty a sankční platby ve výši 128 milionů EUR, které byly vybrány do konce září 2020, pomohly snížit příspěvky členských států v rámci vlastních zdrojů rozpočtu Unie;

H.  vzhledem k tomu, že celkovým navrženým dopadem návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020 na straně příjmů je snížení ostatních příjmů o 588 milionů EUR, které je vyváženo odpovídajícím navýšením příspěvků HND;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 předložený Komisí, který má v kontextu krize způsobené onemocněním COVID-19 poskytnout 1 569,3 milionu EUR v dodatečných prostředcích na platby s ohledem na přesuny navržené v „globálním převodu“, aby byla upravena příjmová strana a aby byly do rozpočtu zahrnuty další omezenější úpravy výdajů;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020;

3.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 9/2020 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 57, 27.2.2020.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 16. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí