Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0298(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0252/2020

Indgivne tekster :

A9-0252/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2020 - 9

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0347

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 44k
Tirsdag den 15. december 2020 - Bruxelles
Ændringsbudget nr. 10/2020: Forhøjelse af betalingsbevillingerne samt andre justeringer af udgifter og indtægter
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2020 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10/2020 for regnskabsåret 2020 – Forhøjelse af betalingsbevillingerne i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt andre justeringer af udgifter og indtægter (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1), særlig artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, endeligt vedtaget den 27. november 2019(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 10/2020, vedtaget af Kommissionen den 9. oktober 2020 (COM(2020)0962),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 10/2020, vedtaget af Rådet den 8. december 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 9. december 2020 (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9‑0252/2020),

A.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 10/2020 er at forhøje niveauet for betalingsbevillinger i overensstemmelse med det ajourførte overslag og under hensyntagen til de omfordelinger, der er foreslået i den "samlede overførsel" (DEC 16/2020), at justere indtægtssiden for at tage hensyn til virkningerne af valutakursforskelle og yderligere bøder, der er opkrævet, og at opføre yderligere, mere begrænsede justeringer af udgifterne på budgettet vedrørende bevillingerne til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og visse decentraliserede agenturer (ESMA, EIOPA, EBA og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed),

B.  der henviser til, at der i forslag til ændringsbudget nr. 10/2020 foreslås en samlet forhøjelse af betalingsbevillingerne på 1 569,3 mio. EUR, der vedrører udgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse", 1b "Økonomisk, social og territorial samhørighed", 2 "Bæredygtig vækst – naturressourcer" og 4 "Et globalt Europa",

C.  der henviser til, at betalingsbevillinger på 93,8 mio. EUR vil bidrage til at opfylde lånegarantifacilitetens forpligtelser inden for rammerne af Cosme for at støtte de SMV'er, der er ramt af de økonomiske konsekvenser af covid-19-krisen,

D.  der henviser til, at 750 mio. EUR i supplerende betalingsbevillinger under ELFUL navnlig vil finansiere faste beløb for at yde hjælp til landbrugere og små og mellemstore landbrugsvirksomheder, der er berørt af covid-19-krisen,

E.  der henviser til, at betalingsbevillinger på 586 mio. EUR vil støtte Unionens globale indsats for at hjælpe partnerlandene via instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI),

F.  der henviser til, at den omhyggelige gennemgang af de decentraliserede agenturers budgetgennemførelse har identificeret besparelser, der bidrager til at reducere betalingsbevillingerne med 9,1 mio. EUR,

G.  der henviser til, at bøder og tvangsbøder på 128 mio. EUR betalt indtil udgangen af september 2020 har bidraget til at reducere medlemsstaternes bidrag til EU-budgettets egne indtægter,

H.  der henviser til, at den samlede foreslåede virkning af forslag til ændringsbudget nr. 10/2020 på indtægtssiden er et fald på 588 mio. EUR i andre indtægter, som opvejes af en tilsvarende stigning i de BNI-baserede bidrag;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 10/2020 som forelagt af Kommissionen, som i forbindelse med covid-19-krisen har til formål at tilvejebringe yderligere betalingsbevillinger på 1 569,3 mio. EUR efter at have taget hensyn til de omfordelinger, der er foreslået som led i den "samlede overførsel", justere indtægtssiden og opføre yderligere, mere begrænsede justeringer af udgifterne på budgettet;

2.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 10/2020;

3.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 9/2020 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 57 af 27.2.2020.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik