Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0298(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0252/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0252/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2020 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0347

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 128kWORD 44k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου 2020 (COM(2020)0962),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2020 (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0252/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020 είναι να αυξηθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις και, αφού ληφθούν υπόψη οι ανακατανομές που προτείνονται στη «συγκεντρωτική μεταφορά» (DEC/2020), να προσαρμοστεί το σκέλος των εσόδων ώστε να ενσωματωθεί ο αντίκτυπος των συναλλαγματικών διαφορών και των πρόσθετων εισπραχθέντων προστίμων, και να εγγραφούν στον προϋπολογισμό περαιτέρω, πιο περιορισμένες, προσαρμογές δαπανών όσον αφορά το επίπεδο των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και ορισμένων αποκεντρωμένων οργανισμών (ΕΑΚΑΑ, ΕΑΑΕΣ, ΕΑΤ και ELA),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού προτείνεται συνολική αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 1 569,3 εκατομμύρια EUR για τους τομείς 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», 1β «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη – Φυσικοί πόροι» και 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο»,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πιστώσεις πληρωμών ύψους 93,8 εκατομμυρίων EUR θα συμβάλουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μηχανισμού εγγύησης δανείων στο πλαίσιο του COSME για τη στήριξη των ΜΜΕ που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης της COVID-19,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 750 εκατομμύρια EUR σε πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ θα χρηματοδοτήσουν ιδίως κατ’ αποκοπή ενισχύσεις για την ανακούφιση των γεωργών και των μικρών και μεσαίων γεωργικών επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση της COVID-19,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πιστώσεις πληρωμών ύψους 586 εκατομμυρίων EUR θα στηρίξουν την παγκόσμια αντίδραση της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις χώρες εταίρους μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την προσεκτική εξέταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των αποκεντρωμένων οργανισμών προέκυψαν εξοικονομήσεις οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 9,1 εκατομμύρια EUR,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόστιμα και χρηματικές ποινές ύψους 128 εκατομμυρίων EUR, που είχαν εισπραχθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2020, συνέβαλαν στη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών στους ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό της Ένωσης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός προτεινόμενος αντίκτυπος του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2010 στο σκέλος των εσόδων συνίσταται σε μείωση των λοιπών εσόδων κατά 588 εκατομμύρια EUR, που αντισταθμίζεται από αντίστοιχη αύξηση των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο, στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19, αφιερώνεται στη διάθεση 1 569,300 εκατομμυρίων EUR σε συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών, αφού ληφθούν υπόψη οι ανακατανομές που προτείνονται στη «συγκεντρωτική μεταφορά», για την προσαρμογή του σκέλους των εσόδων και για περαιτέρω, πιο περιορισμένες, προσαρμογές δαπανών·

2.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 27.2.2020.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου