Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/0298(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0252/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0252/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2020 - 9

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0347

Usvojeni tekstovi
PDF 128kWORD 43k
Utorak, 15. prosinca 2020. - Bruxelles
Nacrt izmjene proračuna br. 10/2020: Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje i ostale prilagodbe rashoda i prihoda
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ostalim prilagodbama rashoda i prihoda (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. konačno donesen 27. studenoga 2019.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 10/2020, koji je Komisija usvojila 9. listopada 2020. (COM(2020)0962),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 koje je Vijeće usvojilo 8. prosinca 2020. i proslijedilo Europskom parlamentu 9. prosinca 2020. (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9‑0252/2020),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 10/2020 povećati razinu odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranom prognozom i nakon uzimanja u obzir preraspodjele predložene u „globalnom prijenosu” (DEC 16/2020), uskladiti prihodovnu stranu kako bi se uključio učinak tečajnih razlika i dodatnih naplaćenih novčanih kazni te uključiti u proračun manja usklađenja rashoda, koja se odnose na razinu odobrenih sredstava za Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i neke decentralizirane agencije (ESMA, EIOPA, EBA i ELA),

B.  budući da je u nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 predloženo ukupno povećanje odobrenih sredstava za plaćanje u iznosu od 1 569,3 milijuna EUR, koje se odnosi se na naslove 1.a „Konkurentnost za rast i zapošljavanje”, 1.b „Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija”, 2. „Održivi rast – prirodni resursi” i 4. „Globalna Europa”,

C.  budući da će odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 93,8 milijuna EUR pomoći da Instrument kreditnog jamstva u okviru programa COSME ispuni svoje obveze u pogledu pružanja potpore MSP-ovima pogođenima gospodarskim posljedicama krize uzrokovane bolešću COVID-19,

D.  budući da će se pomoću 750 milijuna EUR dodatnih odobrenih sredstava za plaćanje u okviru EPFRR-a posebno financirati jednokratna plaćanja za pomoć poljoprivrednicima i malim i srednjim poljoprivrednim poduzećima pogođenima krizom zbog pandemije bolesti COVID-19,

E.  budući da će se odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 586 milijuna EUR poduprijeti globalni odgovor EU-a za pomoć partnerskim zemljama preko Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI) i Instrumenta za razvojnu suradnju (DCI),

F.  budući da su pomnom revizijom izvršenja proračuna decentraliziranih agencija utvrđene uštede kojima se doprinosi smanjenju odobrenih sredstava za plaćanje za 9,1 milijun EUR,

G.  budući da su novčane kazne i penali u iznosu od 128 milijuna EUR naplaćeni do kraja rujna 2020. pridonijeli smanjenju doprinosa država članica proračunu Unije iz vlastitih sredstava,

H.  budući da je predloženi ukupni učinak nacrta izmjene proračuna br. 10/2020 na prihodovnoj strani smanjenje drugih prihoda za 588 milijuna EUR, što je uravnoteženo odgovarajućim povećanjem doprinosa na temelju BND-a,

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 10/2020 koji je podnijela Komisija, a koji je namijenjen, u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19, osiguravanju dodatnih odobrenih sredstava za plaćanje u iznosu od 1 569,3 milijuna EUR nakon uzimanja u obzir preraspodjele predložene u „globalnom prijenosu”, usklađivanju prihodovne strane i uključivanju u proračun manja usklađenja rashoda;

2.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020;

3.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 9/2020 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 57, 27.2.2020.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti