Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0298(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0252/2020

Ingediende teksten :

A9-0252/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0347

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 43k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020: Verhoging van betalingskredieten en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Resolutie van het Europees Parlement van 15 december 2020 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(1), en met name artikel 44,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, definitief vastgesteld op 27 november 2019(2),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(3) (MFK-verordening),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(4),

–  gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(5),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020, goedgekeurd door de Commissie op 9 oktober 2020 (COM(2020)0962),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020, op 8 december 2020 vastgesteld door de Raad en op 9 december 2020 toegezonden aan het Europees Parlement (13643/2020 – C9‑0395/2020),

–  gezien artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9‑0252/2020),

A.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 tot doel heeft het niveau van de betalingskredieten te verhogen in overeenstemming met de geactualiseerde raming, rekening houdend met de herschikkingen die zijn voorgesteld in het kader van de “algemene overschrijving” (DEC 16/2020), de ontvangstenzijde aan te passen om rekening te houden met de gevolgen van wisselkoersverschillen en extra geïnde boetes, en verdere, beperktere aanpassingen in de begroting op te nemen met betrekking tot het niveau van de kredieten van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en een aantal gedecentraliseerde agentschappen (ESMA, Eiopa, EBA en ELA);

B.  overwegende dat in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 een verhoging van de betalingskredieten van in totaal 1 569,3 miljoen EUR wordt voorgesteld voor de rubrieken 1a “Concurrentievermogen voor groei en banen”, 1b “Economische, sociale en territoriale samenhang”, 2 “Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen” en 4 “Europa als wereldspeler”;

C.  overwegende dat betalingskredieten ten belope van 93,8 miljoen EUR zullen bijdragen tot het nakomen van de verplichtingen van de leninggarantiefaciliteit van Cosme ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen die getroffen zijn door de economische gevolgen van de COVID‑19-crisis;

D.  overwegende dat 750 miljoen EUR aan extra betalingskredieten in het kader van het Elfpo met name zal worden gebruikt voor de financiering van forfaitaire betalingen ter ondersteuning van landbouwers en kleine en middelgrote landbouwbedrijven die getroffen zijn door de COVID-19-crisis;

E.  overwegende dat betalingskredieten ten belope van 586 miljoen EUR zullen dienen ter ondersteuning van de wereldwijde EU-respons om partnerlanden te helpen via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI);

F.  overwegende dat bij de zorgvuldige evaluatie van de begrotingsuitvoering van de gedecentraliseerde agentschappen besparingen zijn vastgesteld die bijdragen tot een verlaging van de betalingskredieten met 9,1 miljoen EUR;

G.  overwegende dat geldboeten en dwangsommen voor een bedrag van 128 miljoen EUR die tot eind september 2020 zijn geïnd, hebben bijgedragen tot een verlaging van eigenmiddelenbijdragen van de lidstaten aan de begroting van de Unie;

H.  overwegende dat het algemene voorgestelde effect van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 aan de ontvangstenzijde een daling is van de overige ontvangsten met 588 miljoen EUR, gecompenseerd door een overeenkomstige verhoging van de bni‑bijdragen;

1.  neemt kennis van het door de Commissie ingediende ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020, dat in het kader van de COVID-19-crisis bedoeld is om 1 569,3 miljoen EUR aan extra betalingskredieten beschikbaar te stellen, waarbij rekening is gehouden met de herschikkingen die zijn voorgesteld in de “algemene overschrijving”, om de ontvangstenzijde aan te passen en om verdere, beperktere aanpassingen in de begroting op te nemen;

2.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 goed;

3.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 9/2020 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(2) PB L 57 van 27.2.2020.
(3) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(4) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(5) PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid