Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0298(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0252/2020

Teksty złożone :

A9-0252/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2020 - 9

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0347

Teksty przyjęte
PDF 135kWORD 43k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania wydatków i dochodów
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 10/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Zwiększenie środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i dochodów (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie WRF),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10/2020 przyjęty przez Komisję dnia 9 października 2020 r. (COM(2020)0962),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 10/2020 przyjęte przez Radę dnia 8 grudnia 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 9 grudnia 2020 r. (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0252/2020),

A.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 10/2020 jest zwiększenie poziomu środków na płatności zgodnie ze zaktualizowaną prognozą i po uwzględnieniu przegrupowań zaproponowanych w „przesunięciu zbiorczym” (DEC 16/2020), dostosowanie strony dochodów w celu uwzględnienia wpływu różnic kursowych i dodatkowych pobranych grzywien oraz włączenie do budżetu dalszych, bardziej ograniczonych dostosowań wydatków dotyczących poziomu środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i niektórych agencji zdecentralizowanych (ESMA, EIOPA, EUNB i ELA);

B.  mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego nr 10/2020 proponuje się całkowity wzrost środków na płatności o 1 569,3 mln EUR w odniesieniu do działu 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, działu 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, działu 2 „Trwały wzrost gospodarczy – zasoby naturalne” i działu 4 „Globalny wymiar Europy”;

C.  mając na uwadze, że środki na płatności w wysokości 93,8 mln EUR pomogą wywiązać się z zobowiązań instrumentu gwarancji kredytowych w ramach programu COSME w celu wsparcia MŚP dotkniętych skutkami gospodarczymi kryzysu związanego z COVID-19;

D.  mając na uwadze, że dodatkowe środki na płatności w wysokości 750 mln EUR w ramach EFRROW pozwolą sfinansować zwłaszcza płatności ryczałtowe w celu zapewnienia pomocy rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom rolnym dotkniętym skutkami kryzysu związanego z COVID-19;

E.  mając na uwadze, że środki na płatności w wysokości 586 mln EUR wesprą globalną reakcję UE, aby pomóc krajom partnerskim za pośrednictwem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) oraz Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI);

F.  mając na uwadze, że staranny przegląd wykonania budżetu agencji zdecentralizowanych wykazał oszczędności, które przyczyniają się do zmniejszenia środków na płatności o 9,1 mln EUR;

G.  mając na uwadze, że grzywny i kary pieniężne w wysokości 128 mln EUR zainkasowane do końca września 2020 r. przyczyniły się do zmniejszenia wkładów państw członkowskich do budżetu Unii z tytułu zasobów własnych;

H.  mając na uwadze, że ogólnym proponowanym skutkiem projektu budżetu korygującego nr 10/2020 po stronie dochodów jest zmniejszenie innych dochodów o 588 mln EUR, zrównoważone odpowiednim wzrostem wkładów opartych na DNB;

1.  przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 10/2020, który ma na celu – w kontekście kryzysu związanego z COVID-19 – zapewnienie dodatkowych środków na płatności w wysokości 1 569,3 mln EUR po uwzględnieniu przegrupowań zaproponowanych w „przesunięciu zbiorczym”, dostosowanie strony dochodów i włączenie do budżetu dalszych, bardziej ograniczonych dostosowań wydatków;

2.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 10/2020;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 9/2020 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 57 z 27.2.2020.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności