Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0298(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0252/2020

Texte depuse :

A9-0252/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2020 - 9

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0347

Texte adoptate
PDF 126kWORD 43k
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles
Proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020: Majorarea creditelor de plată și alte ajustări ale cheltuielilor și veniturilor
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2020 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 – Majorarea creditelor de plată în conformitate cu previziunile actualizate privind cheltuielile și alte ajustări la cheltuieli și venituri (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(1), în special articolul 44,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, adoptat definitiv la 27 noiembrie 2019(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) („Regulamentul privind CFM”),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020 adoptat de Comisie la 9 octombrie 2020 (COM(2020)0962),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020 adoptată de Consiliu la 8 decembrie 2020 și transmisă Parlamentului European la 9 decembrie 2020 (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0252/2020),

A.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 10/2020 este de a majora nivelul creditelor de plată în conformitate cu previziunile actualizate și după luarea în considerare a redistribuirilor propuse în „Transferul global” (DEC 16/2020), pentru a ajusta partea de venituri pentru a include impactul diferențelor de curs de schimb valutar și al amenzilor suplimentare colectate, precum și pentru a include în buget ajustări mai limitate ale cheltuielilor în ceea ce privește nivelul creditelor Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) și ale unor agenții descentralizate (ESMA, EIOPA, ABE și ELA);

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020 propune o creștere globală a creditelor de plată de 1 569,3 milioane EUR destinată rubricilor 1a „Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă”, 1b „Coeziune economică, socială și teritorială”, 2 „Creștere durabilă – resurse naturale” și 4 „Europa globală”;

C.  întrucât creditele de plată în valoare de 93,8 milioane EUR vor contribui la îndeplinirea obligațiilor Mecanismului de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME pentru a sprijini IMM-urile afectate de consecințele economice ale crizei provocate de COVID-19;

D.  întrucât creditele de plată suplimentare de 750 de milioane EUR în cadrul FEADR vor finanța, în special, plățile forfetare pentru a acorda ajutor agricultorilor și întreprinderilor agricole mici și mijlocii afectate de criza provocată de COVID-19;

E.  întrucât creditele de plată în valoare de 586 de milioane EUR vor sprijini răspunsul UE la nivel mondial pentru a ajuta țările partenere prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II), al Instrumentului european de vecinătate (IEV) și al Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD);

F.  întrucât revizuirea atentă a execuției bugetare a agențiilor descentralizate a identificat economii care contribuie la reducerea creditelor de plată cu 9,1 milioane EUR;

G.  întrucât amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu de 128 de milioane EUR încasate până la sfârșitul lunii septembrie 2020 au contribuit la reducerea contribuțiilor din resursele proprii ale statelor membre la bugetul Uniunii;

H.  întrucât impactul general propus al proiectului de buget rectificativ nr. 10/2020 asupra părții de venituri implică o scădere a altor venituri cu 588 de milioane EUR, compensată printr-o creștere corespunzătoare a contribuțiilor bazate pe VNB,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020, astfel cum a fost prezentat de Comisie, care este consacrat, în contextul crizei provocate de COVID-19, furnizării sumei de 1 569,3 milioane EUR în credite de plată suplimentare după luarea în considerare a redistribuirilor propuse în „Transferul global”, pentru a ajusta partea de venituri și pentru a include în buget alte ajustări mai limitate ale cheltuielilor;

2.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 9/2020 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(2) JO L 57, 27.2.2020.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate