Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0298(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0252/2020

Predkladané texty :

A9-0252/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2020 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0347

Prijaté texty
PDF 132kWORD 43k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy výdavkov a príjmov
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2020 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné úpravy výdavkov a príjmov (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 10/2020, ktorý Komisia prijala 9. októbra 2020 (COM(2020)0962),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020, ktorú prijala Rada 8. decembra 2020 a postúpila Európskemu parlamentu 9. decembra 2020 (13643/2020 – C9‑0395/2020),

–  zo zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0252/2020),

A.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020 je zvýšiť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanou prognózou a po zohľadnení prerozdelení navrhnutých v rámci globálneho presunu (DEC 16/2020), upraviť stranu príjmov tak, aby zahŕňala vplyv rozdielov výmenných kurzov a vybratých dodatočných pokút, a zahrnúť do rozpočtu ďalšie obmedzenejšie úpravy výdavkov týkajúce sa úrovne rozpočtových prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a niektorých decentralizovaných agentúr (ESMA, EIOPA, EBA a ELA);

B.  keďže v návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020 sa navrhuje celkové zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 1 569,3 milióna EUR, ktoré sa týka okruhov 1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, 1b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, 2 Udržateľný rast: prírodné zdroje a 4 Globálna Európa;

C.  keďže platobné rozpočtové prostriedky vo výške 93,8 milióna EUR pomôžu plniť záväzky nástroja na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME s cieľom podporiť MSP postihnuté hospodárskymi dôsledkami krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

D.  keďže dodatočné platobné rozpočtové prostriedky vo výške 750 miliónov EUR v rámci EPFRV budú financovať najmä jednorazové platby s cieľom poskytnúť úľavu poľnohospodárom a malým a stredným poľnohospodárskym podnikom postihnutým krízou spôsobenou ochorením COVID-19;

E.  keďže platobné rozpočtové prostriedky vo výške 586 miliónov EUR podporia globálnu reakciu EÚ na pomoc partnerským krajinám prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), nástroja európskeho susedstva (ENI) a nástroja rozvojovej spolupráce (DCI);

F.  keďže pri dôkladnom preskúmaní plnenia rozpočtu decentralizovaných agentúr sa zistili úspory, ktoré prispievajú k zníženiu platobných rozpočtových prostriedkov o 9,1 milióna EUR;

G.  keďže pokuty a penále vo výške 128 miliónov EUR uhradené do konca septembra 2020 pomohli znížiť príspevky členských štátov do rozpočtu Únie z vlastných zdrojov;

H.  keďže celkovým navrhovaným vplyvom návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020 na strane príjmov je zníženie iných príjmov o 588 miliónov EUR, ktoré je vykompenzované zodpovedajúcim zvýšením príspevkov založených na HND;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 predložený Komisiou, ktorý je v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zameraný na poskytnutie dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 1 569,3 milióna EUR po zohľadnení prerozdelení navrhnutých v rámci globálneho presunu, na úpravu strany príjmov a na zahrnutie ďalších obmedzenejších úprav výdavkov do rozpočtu;

2.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020;

3.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 9/2020 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia