Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/0298(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0252/2020

Predložena besedila :

A9-0252/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2020 - 9

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0347

Sprejeta besedila
PDF 126kWORD 44k
Torek, 15. december 2020 - Bruselj
Predlog spremembe proračuna št. 10/2020: Povečanje odobritev plačil in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 10/2020 za proračunsko leto 2020: Povečanje odobritev plačil skladno s posodobljenimi napovedmi odhodkov ter druge prilagoditve odhodkov in prihodkov (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) in zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet 27. novembra 2019(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 10/2020, ki ga je Komisija sprejela 9. oktobra 2020 (COM(2020)0962),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 10/2020, ki ga je Svet sprejel 8. decembra 2020 in ga 9. decembra 2020 posredoval Parlamentu (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0252/2020),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 10/2020 povečati odobrena plačila v skladu s posodobljeno napovedjo in ob upoštevanju prerazporeditev, predlaganih v „globalni prerazporeditvi“ (DEC 16/2020), prilagoditi prihodkovni del tako, da bo vključeval učinek tečajnih razlik in dodatnih izterjanih glob, ter predvideti dodatne bolj omejene prilagoditve odhodkov v zvezi s sredstvi Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in nekaterih decentraliziranih agencij (ESMA, EIOPA, EBA in ELA);

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 10/2020 določa splošno povečanje odobritev plačil za 1 569,3 milijona EUR v razdelkih 1a – „Konkurenčnost za rast in delovna mesta“, 1b – „Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija“, 2 – „Trajnostna rast: naravni viri“ in 4 – „Evropa v svetu“;

C.  ker bodo odobritve plačil v višini 93,8 milijona EUR prispevale k izpolnjevanju obveznosti jamstvene sheme za posojila v programu COSME za podporo malim in srednjim podjetjem, ki so jih prizadele gospodarske posledice krize zaradi COVID-19;

D.  ker bo 750 milijonov EUR dodatnih odobritev plačil za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) namenjenih zlasti financiranju pavšalnih plačil, da se zagotovi pomoč kmetom in malim in srednje velikim kmetijskim podjetjem, ki jih je prizadela kriza zaradi COVID-19;

E.  ker bodo odobritve plačil v višini 586 milijonov EUR namenjene globalnemu odzivu EU za pomoč partnerskim državam prek instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in instrumenta za razvojno sodelovanje (DCI);

F.  ker so bili pri skrbnem pregledu izvrševanja proračuna decentraliziranih agencij ugotovljeni prihranki, zaradi katerih bo mogoče odobritve plačil zmanjšati za 9,1 milijona EUR;

G.  ker so se zaradi glob in denarnih kazni v višini 128 milijonov EUR, plačanih do konca septembra 2020, zmanjšali prispevki držav članic iz lastnih sredstev v proračun Unije;

H.  ker je predlagani skupni učinek predloga spremembe proračuna št. 10/2020 na strani prihodkov zmanjšanje drugih prihodkov za 588 milijonov EUR, ponovno izravnano z ustreznim povečanjem prispevkov iz naslova BND;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 10/2020, kot ga je predložila Komisija in s katerim se v okviru krize zaradi COVID-19 zagotavlja 1 569,3 milijona EUR dodatnih odobritev plačil po upoštevanju prerazporeditev, predlaganih v „globalni prerazporeditvi“, da bi prilagodili stran prihodkov in v proračun vključili dodatne bolj omejene prilagoditve odhodkov;

2.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 10/2020;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 9/2020 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 57, 27.2.2020.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Zadnja posodobitev: 16. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov