Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2855(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0420/2020

Indgivne tekster :

B9-0420/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0348

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 44k
Tirsdag den 15. december 2020 - Bruxelles
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning (EU) af 29. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2124 for så vidt angår offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning af 29. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2124 for så vidt angår offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning (C(2020)07418),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 6. november 2020, hvori Parlamentet anmodes om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 2. december 2020 fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)(1), særlig artikel 51, stk. 1, litra b) og d), og artikel 144, stk. 6,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 15. december 2020,

A.  der henviser til, at ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124(2) er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse af offentlig kontrol(3) af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen;

B.  der henviser til, at artikel 51, stk. 1, litra b) og d), i forordning (EU) 2017/625 giver Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter vedrørende regler for fastsættelse af tidsfrister og ordninger for gennemførelse af dokumentkontrol og om nødvendigt identitetskontrol og fysisk kontrol af kategorier af dyr og varer, der er omfattet af den offentlige kontrol i henhold til artikel 47, stk. 1, i nævnte forordning, og som indføres i Unionen ad søvejen eller ad luftvejen fra et tredjeland, når disse dyr eller varer flyttes fra et skib eller et luftfartøj og transporteres under toldtilsyn til et andet skib eller luftfartøj i samme havn eller lufthavn i forbindelse med forberedelse af dyr til videre forsendelse (transit af sendinger), samt regler til at fastslå, hvornår og under hvilke betingelser de sendinger af kategorier af dyr og varer, der er omfattet af artikel 47, stk. 1, i nævnte forordning, kan tillades og underlægges offentlige kontroller ved grænsekontrolsteder, herunder hvornår varer kan opbevares i særligt godkendte lagerhuse eller frizoner og betingelserne herfor;

C.  der henviser til, at Kommissionen den 29. oktober 2020 fremsendte den delegerede forordning til Parlamentet, hvilket åbnede en kontrolperiode på to måneder for Parlamentet til at gøre indsigelse mod denne delegerede forordning;

D.  der henviser til, at den delegerede forordning bl.a. indfører fleksibilitet i forvaltningen af offentlig kontrol, der passerer gennem Storbritannien fra en medlemsstat til Irland og omvendt ("landbro"), hvilket giver mulighed for at anvende nationale informationsstyringssystemer og dermed bidrager til at mindske den administrative byrde for de berørte medlemsstater;

E.  der henviser til, at den delegerede forordning bør træde i kraft hurtigst muligt og finde anvendelse fra den 1. januar 2021 for at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning træder i kraft efter overgangsperioden i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, udløber den 31. december 2020;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 73).
(3) I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, finder denne forordning anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland.

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik