Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2855(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0420/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0420/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0348

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 45k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επίσημοι έλεγχοι στον συνοριακό σταθμό ελέγχου από τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από την Ένωση και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στον συνοριακό σταθμό ελέγχου από τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από την Ένωση και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στον συνοριακό σταθμό ελέγχου από τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από την Ένωση και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση (C(2020)07418),

–  έχοντας υπόψη την από 6ης Νοεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής, με την οποία του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ, και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)(1), και ιδίως το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 144 παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2020,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής(2) θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών(3) σε φορτία ζώων και αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και περαιτέρω μεταφορά μέσω της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με κανόνες για τον καθορισμό των χρονικών ορίων και των ρυθμίσεων για τη διενέργεια ελέγχων εγγράφων και, κατά περίπτωση, ελέγχων ταυτότητας και φυσικών ελέγχων σε κατηγορίες ζώων και αγαθών οι οποίες υπόκεινται στους επίσημους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, τα οποία εισέρχονται στην Ένωση μέσω θαλάσσιων ή αεροπορικών μεταφορών από τρίτες χώρες, σε περιπτώσεις που τα εν λόγω ζώα ή αγαθά μετακινούνται από σκάφος ή αεροσκάφος και μεταφέρονται υπό τελωνειακή επιτήρηση σε άλλο σκάφος ή αεροσκάφος στον ίδιο λιμένα ή αερολιμένα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για περαιτέρω μετακίνηση («φορτία μεταφόρτωσης»), καθώς και κανόνες για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες, και των όρων υπό τους οποίους, μπορεί να επιτραπεί η διαμετακόμιση φορτίων των κατηγοριών ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ορισμένους επίσημους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στα εν λόγω φορτία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων και των όρων αποθήκευσης αγαθών σε ειδικά εγκεκριμένες τελωνειακές αποθήκες ή σε ελεύθερες ζώνες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, γεγονός με το οποίο ξεκίνησε η περίοδος ελέγχου δύο μηνών για να δηλώσει αντίρρηση το Κοινοβούλιο στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θεσπίζει ευελιξία στη διαχείριση των επίσημων ελέγχων για τη διέλευση μέσω της Μεγάλης Βρετανίας από ένα κράτος μέλος στην Ιρλανδία και αντιστρόφως («χερσαία γέφυρα»), επιτρέποντας τη χρήση εθνικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως και να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό θα ισχύουν μετά τη μεταβατική περίοδο της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για τους επίσημους ελέγχους φορτίων ζώων και αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και περαιτέρω μεταφορά μέσω της Ένωσης και για την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 798/2008, (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, (ΕΚ) αριθ. 119/2009, (ΕΕ) αριθ. 206/2010, (ΕΕ) αριθ. 605/2010, (ΕΕ) αριθ. 142/2011, (ΕΕ) αριθ. 28/2012, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 της Επιτροπής και της απόφασης 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της 12.12.2019, σ. 73).
(3) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου