Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2855(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0420/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0420/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0348

Usvojeni tekstovi
PDF 124kWORD 40k
Utorak, 15. prosinca 2020. - Bruxelles
Neulaganje prigovora na delegirani akt: Službene kontrole na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta Uniju i određene odredbe o provozu i pretovaru
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu (EU) 2019/2124 Komisije od 29. listopada 2020. u pogledu službenih kontrola na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta Uniju i određenih odredaba o provozu i pretovaru (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije od 29. listopada 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/2124 u pogledu službenih kontrola na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta Uniju i određenih odredaba o provozu i pretovaru (C(2020)07418),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 6. studenog 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi da neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)(1), a posebno njezin članak 51. stavak 1. točke (b) i (d) te članak 144. stavak 6.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke koju je podnio Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da se Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/2124(2) utvrđuju pravila na temelju kojih nadležna tijela država članica(3) provode službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju;

B.  budući da se člankom 51. stavkom 1. točkama (b) i (d) Uredbe (EU) 2017/625 Komisija ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u vezi s pravilima za utvrđivanje rokova i postupaka za provedbu provjera dokumentacije i, prema potrebi, provjera identiteta i fizičkih provjera kategorija životinja i robe koje podliježu službenim kontrolama predviđenima u članku 47. stavku 1. te uredbe, a koje se u Uniju unose morskim putem ili zračnim prijevozom iz treće zemlje, ako se te životinje ili roba premještaju s plovila ili zrakoplova te se pod carinskim nadzorom prevoze u drugo plovilo ili zrakoplov u istoj luci ili zračnoj luci radi pripreme za daljnje putovanje („pretovarene pošiljke”) te s pravilima za utvrđivanje slučajeva i uvjeta pod kojima se prijevoz pošiljaka kategorija životinja i robe iz članka 47. stavka 1. te uredbe može odobriti i određenih službenih kontrola koje se moraju provoditi nad takvim pošiljkama na graničnim kontrolnim postajama, uključujući slučajeve i uvjete skladištenja robe u posebno odobrenim carinskim skladištima ili u slobodnim zonama;

C.  budući da je 29. listopada 2020. Komisija proslijedila Parlamentu Delegiranu uredbu, čime je otvoren dvomjesečni rok za nadzor u kojem Parlament može uložiti prigovor na tu delegiranu uredbu;

D.  budući da se, među ostalim, Delegiranom uredbom uvodi fleksibilnost u upravljanju službenim kontrolama koje prolaze kroz Veliku Britaniju iz države članice u Irsku i obratno („kopneni most”), čime se omogućuje upotreba nacionalnih sustava za upravljanje informacijama te se doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja za predmetne države članice;

E.  budući da bi Delegirana uredba trebala hitno stupiti na snagu i primjenjivati se od 1. siječnja 2021. kako bi se osiguralo da mjere predviđene tom uredbom proizvode učinke nakon što 31. prosinca 2020. završi prijelazno razdoblje iz Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 95, 7.4.2017., str. 1.
(2) Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju i o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 798/2008, (EZ) br. 1251/2008, (EZ) br. 119/2009, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010, (EU) br. 142/2011, (EU) br. 28/2012, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 i Odluke Komisije 2007/777/EZ (SL L 321, 12.12.2019., str. 73.).
(3) U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj / Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, ova se Uredba primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti