Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2855(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0420/2020

Iesniegtie teksti :

B9-0420/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0348

Pieņemtie teksti
PDF 125kWORD 43k
Otrdiena, 2020. gada 15. decembris - Brisele
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: oficiālās kontroles robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un daži noteikumi par tranzītu un pārkraušanu
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 29. oktobra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un dažiem noteikumiem par tranzītu un pārkraušanu groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2124 (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 29. oktobra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un dažiem noteikumiem par tranzītu un pārkraušanu groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2124 (C(2020)07418),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 6. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2020. gada 2. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula)(1), un jo īpaši tās 51. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktu un 144. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A.  tā kā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/2124(2) ir paredzēti noteikumi par to, kā dalībvalstu(3) kompetentās iestādes veic tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālās kontroles, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību;

B.  tā kā Regulas (ES) 2017/625 51. panta 1. punkta b) un d) apakšpunkts pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, ar kuriem nosaka termiņus un kārtību dokumentu kontrolpārbaužu un vajadzības gadījumā identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu veikšanai attiecībā uz tām dzīvnieku un preču kategorijām, kurām piemēro oficiālās kontroles, kas paredzētas minētās regulas 47. panta 1. punktā, un kuras tiek ievestas Savienībā pa jūru vai ar gaisa transportu no trešām valstīm, ja minētie dzīvnieki vai preces tiek pārvietotas no kuģa vai gaisa kuģa un muitas uzraudzībā pārvestas uz citu kuģi vai gaisa kuģi tajā pašā ostā vai lidostā, gatavojoties tālākai pārvietošanai (“pārkrauti sūtījumi”), kā arī par noteikumiem, kuros paredzēts, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem drīkst atļaut to dzīvnieku un preču kategoriju sūtījumu tranzītu, kuras noteiktas minētās regulas 47. panta 1. punktā, un šādiem sūtījumiem piemērot konkrētas oficiālās kontrolpārbaudes, tostarp kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem preces drīkst glabāt īpaši apstiprinātās muitas noliktavās vai brīvajās zonās;

C.  tā kā Komisija šo deleģēto regulu Parlamentam nosūtīja 2020. gada 29. oktobrī, kad aizsākās divu mēnešu rūpīgo pārbaužu periods, kura laikā Parlaments var izteikt iebildumus pret minēto deleģēto regulu;

D.  tā kā ar šo deleģēto regulu cita starpā ievieš elastību to oficiālo kontroļu pārvaldībā, kuras attiecas uz sūtījumu transportēšanu no kādas dalībvalsts, šķērsojot Lielbritāniju, uz Īriju un otrādi (“landbridge”), ļaujot izmantot valstu informācijas pārvaldības sistēmas un tādējādi palīdzot samazināt administratīvo slogu attiecīgajām dalībvalstīm;

E.  tā kā šai deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā un tā būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu, ka minētajā regulā paredzētie pasākumi ir spēkā pēc pārejas perioda, kas paredzēts Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un beidzas 2020. gada 31. decembrī,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.
(2) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2124 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālajām kontrolēm, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008, (EK) Nr. 1251/2008, (EK) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 un Komisijas Lēmumu 2007/777/EK (OV L 321, 12.12.2019., 73. lpp.).
(3) Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2  pielikumu šo regulu piemēro Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 16. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika