Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2855(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0420/2020

Teksty złożone :

B9-0420/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0348

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 44k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: kontrole urzędowe w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz niektóre przepisy dotyczące tranzytu i przeładunku
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 29 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2124 w odniesieniu do kontroli urzędowych w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących tranzytu i przeładunku (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2124 w odniesieniu do kontroli urzędowych w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących tranzytu i przeładunku (C(2020)07418),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 6 listopada 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 2 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)(1), w szczególności jego art. 51 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 144 ust. 6,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2124(2) ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich(3) kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii;

B.  mając na uwadze, że art. 51 ust. 1 lit. b) i d) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących przepisów w celu ustanowienia ograniczeń czasowych i ustaleń dotyczących przeprowadzania kontroli dokumentacji oraz, w razie konieczności, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym, o których mowa w art. 47 ust. 1 tego rozporządzenia, i które są wprowadzane do Unii drogą morską lub drogą powietrzną z państwa trzeciego, jeżeli te zwierzęta lub towary są przemieszczane ze statku lub statku powietrznego i są przewożone pod dozorem celnym na inny statek lub statek powietrzny w tym samym porcie lub porcie lotniczym w ramach przygotowania do dalszej podróży (zwane dalej „przeładowywanymi przesyłkami”), a ponadto określa, w jakich przypadkach i na jakich warunkach można zezwolić na tranzyt przesyłek zwierząt i towarów należących do kategorii, o których mowa w art. 47 ust. 1, oraz jakie kontrole urzędowe takich przesyłek przeprowadza się w punktach kontroli granicznej, w tym przypadki i warunki przechowywania towarów w specjalnie zatwierdzonych składach celnych lub w wolnych obszarach celnych;

C.  mając na uwadze, że w dniu 29 października 2020 r. Komisja przekazała Parlamentowi rozporządzenie delegowane, co zapoczątkowało dwumiesięczny okres kontroli, w którym Parlament może zgłosić sprzeciw wobec tego rozporządzenia delegowanego;

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane wprowadza między innymi elastyczność w zarządzaniu kontrolami urzędowymi towarów przewożonych z jednego z państw członkowskich przez Wielką Brytanię do Irlandii i odwrotnie (lądowe połączenie transportowe), umożliwiając korzystanie z krajowych systemów zarządzania informacjami i przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla zainteresowanych państw członkowskich;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym i być stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r., aby zapewnić skuteczność środków, o których mowa w tym rozporządzeniu, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dniem 31 grudnia 2020 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
(2) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE (Dz.U. L 321 z 12.12.2019, s. 73).
(3) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, przedmiotowe rozporządzenie ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności