Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2855(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0420/2020

Texte depuse :

B9-0420/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0348

Texte adoptate
PDF 121kWORD 43k
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: controalele oficiale la punctul de inspecție la frontieră prin care bunurile părăsesc Uniunea și anumite dispoziții privind tranzitul și transbordarea
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 29 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/2124 în ceea ce privește controalele oficiale la punctul de inspecție la frontieră prin care bunurile părăsesc Uniunea și anumite dispoziții privind tranzitul și transbordarea (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei din 29 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/2124 în ceea ce privește controalele oficiale la punctul de inspecție la frontieră prin care bunurile părăsesc Uniunea și anumite dispoziții privind tranzitul și transbordarea (C(2020)07418),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 6 noiembrie 2020, care îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 2 decembrie 2020,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)(1), în special articolul 51 alineatul (1) literele (b) și (d) și articolul 144 alineatul (6),

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere faptul că nu au fost formulate obiecții în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) a treia și a patra liniuță din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 15 decembrie 2020,

A.  întrucât Regulamentul delegat (UE) 2019/2124 al Comisiei(2) stabilește norme pentru efectuarea controalelor oficiale de către autoritățile competente ale statelor membre(3) asupra transporturilor de animale și de bunuri aflate în tranzit, în curs de transbordare sau transportate mai departe prin Uniune;

B.  întrucât la articolul 51 alineatul (1) literele (b) și (d) din Regulamentul (UE) 2017/625 se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate privind normele de stabilire a termenelor și a modalităților de efectuare a controlului documentelor și, dacă este necesar, a controlului identității și a controalelor fizice asupra categoriilor de animale și mărfuri care fac obiectul controalelor oficiale prevăzute la articolul 47 alineatul (1) din același regulament și care intră în Uniune pe cale maritimă sau aeriană dintr-o țară terță, în cazul în care aceste animale sau mărfuri sunt transferate de pe o navă sau aeronavă și sunt transportate sub supraveghere vamală către o altă navă sau aeronavă în același port sau aeroport, pregătindu-le pentru a fi ulterior transportate (transporturi transbordate), precum și normele de stabilire a cazurilor și a condițiilor în care tranzitul categoriilor de animale și mărfuri menționate la articolul 47 alineatul (1) din regulament poate fi autorizat și a controalelor oficiale care pot fi efectuate la posturile de inspecție la frontieră asupra acestor transporturi, inclusiv a cazurilor și condițiilor de stocare a mărfurilor în depozite vamale aprobate sau în zone libere;

C.  întrucât, la 29 octombrie 2020, Comisia a transmis Parlamentului regulamentul delegat, deschizând perioada de control de două luni în care Parlamentul poate formula obiecții;

D.  întrucât, printre altele, regulamentul delegat flexibilizează gestionarea controalelor oficiale ale transporturilor care traversează Marea Britanie dintr-un stat membru în Irlanda și invers („punte terestră”), permițând utilizarea sistemelor naționale de management al informațiilor și contribuind astfel la reducerea sarcinilor administrative pentru statele membre implicate;

E.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și să se aplice de la 1 ianuarie 2021, pentru ca măsurile pe care le prevede să devină efective după perioada de tranziție prevăzută în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, care se încheie la 31 decembrie 2020,

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 95, 7.4.2017, p. 1.
(2) Regulamentul delegat (UE) 2019/2124 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind controalele oficiale ale transporturilor de animale și de bunuri care fac obiectul tranzitului, al transbordării și al continuării transportului pe teritoriul Uniunii și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr. 1251/2008, (CE) nr. 119/2009, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010, (UE) nr. 142/2011, (UE) nr. 28/2012 ale Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei și a Deciziei 2007/777/CE a Comisiei (JO L 321, 12.12.2019, p. 73).
(3) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, prezentul regulament se aplică Regatului Unit și în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate