Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2855(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0420/2020

Predkladané texty :

B9-0420/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0348

Prijaté texty
PDF 128kWORD 43k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a určité ustanovenia o tranzite a prekládke
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 29. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie z 29. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke (C(2020)07418),

–  so zreteľom na list Komisie zo 6. novembra 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. decembra 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)(1), a najmä na jeho článok 51 ods. 1 písm. b) a d) a článok 144 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. decembra 2020,

A.  keďže v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/2124(2) sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol príslušnými orgánmi členských štátov,(3) ktoré sa týkajú zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu;

B.  keďže článkom 51 ods. 1 písm. b) a d) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje prijať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá na stanovenie lehôt a spôsobov vykonania dokladových kontrol a v prípade potreby identifikačných kontrol a fyzických kontrol kategórií zvierat a tovaru, ktoré podliehajú úradným kontrolám stanoveným v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia a ktoré vstupujú do Únie námornou alebo leteckou dopravou z tretej krajiny, keď sú tieto zvieratá alebo tovar premiestňované z plavidla alebo lietadla a prekladajú sa pod colným dohľadom na iné plavidlo alebo lietadlo v tom istom prístave alebo na tom istom letisku v rámci prípravy na ďalšiu prepravu („zásielky určené na prekládku“), ako aj pravidlá na stanovenie prípadov, v ktorých sa môže povoliť tranzit zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1, a podmienok, za ktorých sa takýto tranzit môže povoliť, a určitých úradných kontrol takýchto zásielok, ktoré sa majú vykonať na hraničných kontrolných staniciach, vrátane prípadov a podmienok skladovania tovaru v osobitne schválených colných skladoch alebo slobodných pásmach;

C.  keďže 29. októbra 2020 Komisia predložila Európskemu parlamentu delegované nariadenie, čím sa začalo dvojmesačné obdobie, v priebehu ktorého môže Európsky parlament vzniesť námietku voči tomuto delegovanému nariadeniu;

D.  keďže delegované nariadenie okrem iného zavádza určitú flexibilitu pri riadení úradných kontrol pri prechode cez Veľkú Britániu z členského štátu do Írska a naopak (tzv. pozemný most), čo umožňuje využívať vnútroštátne systémy riadenia informácií, a tak prispievať k zníženiu administratívneho zaťaženia dotknutých členských štátov;

E.  keďže delegované nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa uplatňovať od 1. januára 2021 s cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné po skončení prechodného obdobia uvedeného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 31. decembra 2020;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2124 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010, (EÚ) č. 142/2011, (EÚ) č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 a rozhodnutie Komisie 2007/777/ES (Ú. v. EÚ L 321, 12.12.2019, s. 73).
(3) V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu sa toto nariadenie uplatňuje na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia