Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2855(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0420/2020

Predložena besedila :

B9-0420/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0348

Sprejeta besedila
PDF 121kWORD 43k
Torek, 15. december 2020 - Bruselj
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: uradni nadzor na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekatere določbe o tranzitu in pretovarjanju
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 29. oktobra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2124 glede uradnega nadzora na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekaterih določb o tranzitu in pretovarjanju (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije z dne 29. oktobra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2124 glede uradnega nadzora na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekaterih določb o tranzitu in pretovarjanju (C(2020)07418),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 6. novembra 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. decembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru)(1) in zlasti točk (b) in (d) člena 51(1) in člena 144(6),

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2020,

A.  ker so v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2124(2) vzpostavljena pravila za uradni nadzor, ki ga pristojni organi držav članic(3) izvajajo nad pošiljkami živali in blaga, ki so v tranzitu ali prenosu oziroma ki se nadalje prevažajo skozi Unijo;

B.  ker se v skladu s točkama (b ) in (d) člena 51(1) Uredbe (EU) 2017/625 na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s pravili za določitev rokov in ureditev za izvajanje dokumentacijskih pregledov ter po potrebi identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov kategorij živali in blaga, za katere velja uradni nadzor iz člena 47(1) navedene uredbe, ki vstopajo v Unijo s pomorskim ali zračnim prevozom iz tretje države, kadar se navedene živali ali blago s plovila ali zrakoplova v okviru priprav na nadaljnje potovanje pod carinskim nadzorom prevažajo na druga plovila ali zrakoplove v istem pristanišču ali na istem letališču (v nadaljnjem besedilu: pretovorjene pošiljke), kakor tudi s pravili za določitev primerov in pogojev, v katerih se lahko odobri tranzit pošiljk, ki vsebujejo kategorije živali in blaga iz člena 47(1) navedene uredbe, ter izvede uradni nadzor takih pošiljk, ki ga je treba izvesti na mejnih kontrolnih točkah, vključno s primeri in pogoji za skladiščenje blaga v posebej odobrenih carinskih skladiščih ali v prostih conah;

C.  ker je Komisija 29. oktobra 2020 Parlamentu posredovala delegirano uredbo, s čimer je začel teči dvomesečni rok za pregled, v katerem lahko Parlament tej delegirani uredbi nasprotuje;

D.  ker delegirana uredba med drugim uvaja prožnost pri upravljanju uradnega nadzora blaga, ki se premika iz države članice skozi ozemlje Velike Britanije na Irsko in obratno („zemeljski most“), saj omogoča uporabo nacionalnih sistemov za upravljanje informacij, s čimer prispeva k zmanjšanju upravnega bremena za zadevne države članice;

E.  ker bi morala delegirana uredba začeti veljati čim prej in se uporabljati od 1. januarja 2021, da bi zagotovili veljavnost ukrepov iz uredbe po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in iz Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki se konča 31. decembra 2020;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 95, 7.4.2017, str. 1.
(2) Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES (UL L 321, 12.12.2019, str. 73).
(3) V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se ta uredba uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.

Zadnja posodobitev: 16. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov