Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2898(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0408/2020

Predkladané texty :

B9-0408/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0349

Prijaté texty
PDF 130kWORD 43k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči vykonávaciemu opatreniu: skupina látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol
P9_TA(2020)0349B9-0408/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o skupinu látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol (pokrývajúci dobre definované látky a UVCB látky, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály, polyméry a homológy) (D070073/02 – 2020/2898(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o skupinu látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol (pokrývajúci dobre definované látky a UVCB látky, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály, polyméry a homológy) (D070073/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(1), a najmä na jeho články 58 a 131,

–  so zreteľom na stanovisko predložené 20. novembra 2020 výborom, ktorý je uvedený v článku 133 vyššie uvedeného nariadenia,

–  so zreteľom na list Komisie z 23. novembra 2020, v ktorom žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia,

–  so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. decembra 2020,

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2),

–  so zreteľom na článok 112 ods. 4 písm. d) a článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. decembra 2020,

A.  keďže skupina látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol (ďalej len „skupina látok“), spĺňa kritériá stanovené v článku 57 písm. f) nariadenia (ES) č. 1907/2006 a je uvedená v prílohe XIV k uvedenému nariadeniu; keďže posledný dátum uplatňovania pre skupinu látok bol 4. júla 2019 a dátum zákazu je stanovený na 4. januára 2021;

B.  keďže skupina látok sa používa na výrobu diagnostických súprav in vitro a na vývoj očkovacích látok na boj proti ochoreniu COVID-19 a prípadne aj na výrobu týchto očkovacích látok; keďže je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa skupina látok mohla aj po 4. januári 2021 naďalej používať na osobitné účely na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu ochorenia COVID-19 ako výnimočné opatrenie na ochranu verejného zdravia;

C.  keďže Komisia 27. novembra 2020 predložila Európskemu parlamentu návrh nariadenia Komisie, čím sa pre Európsky parlament začalo kontrolné obdobie na vznesenie námietok voči tomuto nariadeniu;

D.  keďže návrh nariadenia Komisie okrem iného zavádza odklad posledného dátumu uplatňovania pre skupinu látok na 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia s cieľom umožniť prípravu žiadostí o povolenie na určité použitia, a teda aj odklad dátumu zákazu pre skupinu látok na 36 mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti;

E.  keďže návrh nariadenia Komisie by mal nadobudnúť účinnosť čo najskôr a mal by sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 4. júla 2019, aby sa predišlo medzere v období, počas ktorého možno platne predkladať žiadosti o použitie na účely výskumu, vývoja a výroby liekov, zdravotníckych pomôcok alebo príslušenstva zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro vzhľadom na ich použitie na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu ochorenia COVID-19 a použitie v takýchto zdravotníckych pomôckach alebo príslušenstve, aby sa na ich používanie vzťahoval článok 56 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1907/2006;

F.  keďže toto rozhodnutie sa udeľuje ako výnimočné opatrenie na ochranu verejného zdravia s cieľom zabezpečiť, aby sa skupina látok mohla naďalej používať na osobitné účely, na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu ochorenia COVID-19 po 4. januári 2021;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a pre informáciu Rade.

(1) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia