Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2907(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0423/2020

Внесени текстове :

B9-0423/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0350

Приети текстове
PDF 123kWORD 43k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 7 декември 2020 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията от 7 декември 2020 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (C(2020)08765),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 7 декември 2020 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 11 декември 2020 г. на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход(1), и по-специално член 10, параграф 1 и член 11а, параграф 6 от него,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 111, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 15 декември 2020 г.,

A.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични хигиенни правила за храните от животински произход за стопанските субекти в хранителната промишленост, и по-специално в приложение II към посочения регламент се определят изисквания относно идентификационната маркировка, която да се прилага от стопанските субекти в хранителната промишленост по отношение на някои продукти от животински произход, включително изисквания относно кодовете на страните, които да се използват от държавите членки и от трети държави;

Б.  като има предвид, че в съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението за оттегляне), и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, Регламент (ЕО) № 853/2004, както и основаните на него актове на Комисията, се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия след края на преходния период; като има предвид, че поради тази причина е необходимо да се променят изискванията, определени в приложение II към посочения регламент относно идентификационната маркировка, която следва да се използва в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия;

В.  като има предвид, че на 7 декември 2020 г. Комисията предаде на Парламента делегирания регламент, с което беше открит двумесечният период за контрол, през който Парламентът може да повдигне възражения срещу този делегиран регламент;

Г.  като има предвид, че с делегирания регламент се адаптира идентификационната маркировка, която да се прилага за продуктите от животински произход, произведени в Северна Ирландия;

Д.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 1 януари 2021 г., за да се гарантира, че мерките, предвидени в този регламент, са в сила след изтичането на преходния период, определен в Споразумението за оттегляне, на 31 декември 2020 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност