Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2907(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0423/2020

Předložené texty :

B9-0423/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0350

Přijaté texty
PDF 124kWORD 43k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (C(2020)08765),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 7. prosince 2020, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 11. prosince 2020,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu(1), a zejména na čl. 10 odst. 1 a na čl. 11a odst. 6 tohoto nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu pro provozovatele potravinářských podniků, a zejména příloha II uvedeného nařízení stanoví požadavky týkající se identifikačního označení, které mají provozovatelé potravinářských podniků používat u některých produktů živočišného původu, včetně požadavků na kódy zemí, které mají používat členské státy a třetí země;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se nařízení (ES) č. 853/2004 a akty Komise, které jsou na něm založeny, použijí na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko i nadále po skončení přechodného období; vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu je nezbytné změnit požadavky stanovené v příloze II uvedeného nařízení týkající se identifikačního označení, které by se měly uplatňovat ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 7. prosince 2020 předložila Parlamentu nařízení Komise v přenesené pravomoci, čímž začala běžet lhůta pro přezkum, během níž může Parlament vyslovit proti tomuto návrhu nařízení námitku;

D.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci upravuje identifikační označení, které se má používat u produktů živočišného původu vyprodukovaných v Severním Irsku;

E.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo platit od 1. ledna 2021 s cílem zajistit, aby opatření stanovená v uvedeném nařízení byla účinná po skončení přechodného období, jež je upraveno v dohodě o vystoupení, dne 31. prosince 2020;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

Poslední aktualizace: 16. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí