Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2907(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0423/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0423/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0350

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 118kWORD 43k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: το σήμα αναγνώρισης που πρέπει να χρησιμοποιείται για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος IΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το σήμα αναγνώρισης που πρέπει να χρησιμοποιείται για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος IΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το σήμα αναγνώρισης που πρέπει να χρησιμοποιείται για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία (C(2020)08765),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(1), και ιδίως τα άρθρα 10 παράγραφος 1 και 11α παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2020,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 θεσπίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, και ιδίως το παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, το οποίο καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με το σήμα αναγνώρισης που πρέπει να τοποθετούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων σε ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με τους κωδικούς χωρών που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004, καθώς και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ’ αυτόν εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού σχετικά με το σήμα αναγνώρισης που πρέπει να χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, γεγονός με το οποίο ξεκίνησε η περίοδος ελέγχου δύο μηνών για να διατυπώσει αντίρρηση το Κοινοβούλιο στον εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός επιφέρει προσαρμογές στο σήμα αναγνώρισης που πρέπει να τοποθετείται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που παράγονται στη Βόρεια Ιρλανδία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται στη συμφωνία αποχώρησης στις 31 Δεκεμβρίου 2020·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου