Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2907(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0423/2020

Teksty złożone :

B9-0423/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0350

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 42k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Znak identyfikacyjny, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (C(2020)08765),

–  uwzględniając pismo Komisji z 7 grudnia 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 11 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(1), w szczególności jego art. 10 ust. 1 oraz art. 11a ust. 6,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanowiono szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, w szczególności w załączniku II do tego rozporządzenia określono wymogi dotyczące znaków identyfikacyjnych, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymogi dotyczące kodów państw, które mają być stosowane przez państwa członkowskie i państwa trzecie;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o wystąpieniu), w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, rozporządzenie (WE) nr 853/2004 jak również oparte na nim akty Komisji mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego; mając na uwadze, że z tego powodu konieczna jest zmiana wymogów ustanowionych w załączniku II do tego rozporządzenia dotyczących znaku identyfikacyjnego, który powinien być używany w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej;

C.  mając na uwadze, że w dniu 7 grudnia 2020 r. Komisja przekazała Parlamentowi rozporządzenie delegowane, co zapoczątkowało dwumiesięczny okres kontroli, w którym Parlament może zgłosić sprzeciw wobec tego rozporządzenia delegowanego;

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane dostosowuje znak identyfikacyjny, który ma być stosowany na produktach pochodzenia zwierzęcego produkowanych w Irlandii Północnej;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie dnia 1 stycznia 2021 r., aby zapewnić skuteczność środków, o których mowa w tym rozporządzeniu, po upływie w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności