Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2907(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0423/2020

Ingivna texter :

B9-0423/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0350

Antagna texter
PDF 115kWORD 42k
Tisdagen den 15 december 2020 - Bryssel
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: Identifieringsmärke som ska användas för vissa produkter av animaliskt ursprung i Förenade kungariket med avseende på Nordirland
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 7 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller det identifieringsmärke som ska användas för vissa produkter av animaliskt ursprung i Förenade kungariket med avseende på Nordirland (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning av den 7 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller det identifieringsmärke som ska användas för vissa produkter av animaliskt ursprung i Förenade kungariket med avseende på Nordirland (C(2020)08765),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 7 december 2020, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 11 december 2020 från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung(1), särskilt artiklarna 10.1 och 11a.6,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 15 december 2020, och av följande skäl:

A.  I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare, och i bilaga II till den förordningen fastställs krav på det identifieringsmärke som livsmedelsföretagare ska anbringa på vissa produkter av animaliskt ursprung, inbegripet krav på de landskoder som medlemsstaterna och tredjeländer ska använda.

B.  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är förordning (EG) nr 853/2004 och de kommissionsakter som grundar sig på den förordningen tillämpliga på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter övergångsperiodens utgång. Det är därför nödvändigt att ändra de krav som fastställs i bilaga II till den förordningen när det gäller det identifieringsmärke som ska användas i Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

C.  Den 7 december 2020 förelade kommissionen parlamentet den delegerade förordningen, vilket inledde den två månader långa granskningsperiod som parlamentet har till sitt förfogande för att invända mot denna delegerade förordning.

D.  Den delegerade förordningen anpassar det identifieringsmärke som ska anbringas på produkter av animaliskt ursprung som produceras i Nordirland.

E.  För att det ska kunna säkerställas att de åtgärder som föreskrivs i förordningen får verkan efter det att övergångsperioden i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör den delegerade förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2021.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

Senaste uppdatering: 16 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy