Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2851(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0406/2020

Predkladané texty :

B9-0406/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0351

Prijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči vykonávaciemu opatreniu: medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 4, 7, 9 a 16
P9_TA(2020)0351B9-0406/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 4, 7, 9 a 16 (D069602/01 – 2020/2851(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (D069602/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem(1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

–  so zreteľom na stanovisko predložené 26. októbra 2020 Výborom pre účtovné predpisy, ktorý je uvedený v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1606/2002,

–  so zreteľom na list Komisie z 28. októbra 2020, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. decembra 2020,

–  so zreteľom na článok 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2),

–  so zreteľom na článok 112 ods. 4 písm. d) a článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. decembra 2020,

A.  keďže Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala 27. augusta 2020 zmeny medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 39 a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len „IFRS“) 4, 7, 9 a 16; keďže cieľom týchto zmien je so zreteľom na prechod na medzibankovú úrokovú sadzbu (ďalej len „IBOR“) v tzv. 2. fáze poskytnúť všeobecnú úľavu; keďže navrhované zmeny riešia dôsledky pre finančné výkazníctvo vyplývajúce z aktuálnej zmeny referenčnej hodnoty úrokových sadzieb pri zmenách finančných nástrojov (zmenách hodnoty) a účtovaní zabezpečenia a predchádzajú nežiaducim vplyvom účtovníctva na oceňovanie (alebo ukončenie vykazovania) finančných nástrojov a lízingových zmlúv a ukončenie zabezpečovacích vzťahov z dôvodu aktualizácie referenčných sadzieb na základe regulácie; keďže bez navrhovaných zmien by podniky mohli byť povinné vykázať zmeny vo výsledku hospodárenia okamžite alebo prerušiť zaisťovacie vzťahy, aj keď v ich stratégii riadenia rizík nenastali zmeny; keďže Komisia naliehala na radu IASB, aby vydanie navrhovaných zmien urýchlila tak, aby ich Únia mohla včas schváliť;

B.  keďže Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) 14. septembra 2020 poskytla Komisii pozitívne stanovisko;

C.  keďže Komisia dospela k záveru, že výklad spĺňa technické kritériá na prijatie vyžadované v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002, a zastáva názor, že navrhované zmeny zabránia prerušeniu zaisťovacích vzťahov z dôvodu neistoty spojenej s prechodom na sadzbu IBOR, takže v účtovných závierkach podľa IFRS bude možné riadne vyjadriť vplyv riadenia rizík a zabrániť prehnanej volatilite výsledku hospodárenia;

D.  keďže rada IASB stanovila dátum účinnosti zmien na 1. január 2021 s tým, že skoršie uplatňovanie je povolené; keďže finančné inštitúcie, ktoré sú povinné dodržiavať zásady finančného výkazníctva IFRS a účtovné zásady IAS, nemôžu pri príprave svojej účtovnej závierky za rok 2020 uplatniť postup podľa navrhovaných zmien pred ich schválením a zverejnením; keďže spoločnosti Únie by v porovnaní s konkurentmi v iných jurisdikciách boli znevýhodnené, ak by nemohli využiť úľavy, ktoré tieto zmeny umožňujú; keďže navrhované zmeny by sa preto mali schváliť a uverejniť do konca decembra 2020, aby sa mohli začať uplatňovať na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2021, po tomto dátume alebo pred ním;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a pre informáciu Rade.

(1) Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia