Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2890(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0417/2020

Predkladané texty :

B9-0417/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0352

Prijaté texty
PDF 128kWORD 43k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva, na Normanské ostrovy a Ostrov Man
P9_TA(2020)0352B9-0417/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 20. novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie C(2020)08072,

–  so zreteľom na list Komisie z 26. novembra 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. decembra 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie(1), a najmä na jeho článok 131 písm. b), článok 265 písm. a) a článok 284 ods. 5,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie(2),

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. decembra 2020,

A.  keďže v delegovanom nariadení sa stanovujú lehoty, v ktorých musia hospodárske subjekty poskytnúť colným orgánom členských štátov určité údaje o bezpečnosti a ochrane pri preprave tovaru po mori s pôvodom alebo miestom určenia v Spojenom kráľovstve;

B.  keďže rokovania o budúcej obchodnej dohode so Spojeným kráľovstvom nepriniesli ku dňu schválenia delegovaného nariadenia dohodu o oslobodení od povinnosti zaznamenávať podrobné bezpečnostné údaje o tovare, ktorý sa má prepravovať po mori a ktorý má pôvod alebo miesto určenia v Spojenom kráľovstve;

C.  keďže Komisia prijala 19. decembra 2018(3) opatrenie s rovnakým účelom ako delegované nariadenie s cieľom pripraviť sa na prípadnú situáciu, keď sa nedosiahne dohoda o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, hoci uzavretím dohody o vystúpení sa toto znenie stalo zbytočným;

D.  keďže toto delegované nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr s cieľom zaistiť plynulú každodennú prevádzku colných správ a hospodárskych subjektov po skončení prechodného obdobia;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1.
(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/334 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2019, s. 1).

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia