Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2865(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0418/2020

Predkladané texty :

B9-0418/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0353

Prijaté texty
PDF 127kWORD 44k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: aktualizácia taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný elektronický formát vykazovania
P9_TA(2020)0353B9-0418/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 6. novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný elektronický formát vykazovania (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)7523),

–  so zreteľom na list Komisie z 18. novembra 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. decembra 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES(1), a najmä na jej článok 4 ods. 7,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(2), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov, ktorý 18. júna 2020 Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. decembra 2020,

A.  keďže v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/815 sa stanovuje jednotný elektronický formát vykazovania uvedený v článku 4 ods. 7 smernice 2004/109/ES, ktorý musia emitenti používať pri vypracúvaní svojich ročných finančných správ;

B.  keďže základná taxonómia, ktorá sa má používať pre jednotný elektronický formát vykazovania, je založená na taxonómii medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len „IFRS“) a predstavuje ich rozšírenie; nadácia IFRS každoročne aktualizuje taxonómiu ESEF s cieľom zohľadniť okrem iného vydanie nových štandardov IFRS alebo zmeny existujúcich štandardov IFRS, analýzu informácií, ktoré sa bežne vykazujú v praxi, ako aj zlepšenia všeobecného obsahu tejto taxonómie alebo používanej technológie;

C.  keďže v delegovanom nariadení Komisie zo 6. novembra 2020 sa stanovuje, že sa bude uplatňovať na ročné finančné správy obsahujúce účtovné závierky za účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2021 alebo neskôr; keďže emitenti budú môcť prijať taxonómiu stanovenú v uvedenom nariadení už v prípade účtovných období, ktoré sa začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr;

D.  keďže Európsky parlament a Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov od dátumu jeho oznámenia;

E.  keďže Komisia oznámila delegovaný akt 6. novembra 2020 a trojmesačná lehota na vznesenie prípadných námietok Európskemu parlamentu alebo Rady sa teda skončí až po 1. januári 2021, čo je dátum stanovený v samotnom delegovanom akte na nadobudnutie jeho účinnosti;

F.  keďže neexistujú dôvody na vznesenie námietky voči tomuto delegovanému aktu;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia