Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0101/2020

Внесени текстове :

A9-0101/2020

Разисквания :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Гласувания :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0354

Приети текстове
PDF 151kWORD 65k
Сряда, 16 декември 2020 г. - Брюксел
Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 г. и 2022 г.***I
P9_TA(2020)0354A9-0101/2020
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0581),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 и от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C9‑0162/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 26 февруари 2020 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 май 2020 г.(2),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността, и информацията от Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A9-0101/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява своите изявления, приложени към настоящата резолюция;

3.  одобрява съвместните изявления на Парламента и на Съвета, приложени към настоящата резолюция;

4.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

5.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 109, 1.4.2020 г., стр. 1.
(2) ОВ C 232, 14.7.2020 г., стр. 29.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.
P9_TC1-COD(2019)0254

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/2220.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент относно преходните разпоредби на ОСП и многогодишната финансова рамка

Резерв за кризи

От създаването си през 2014 г. резервът за кризи в селскостопанския сектор никога не е бил мобилизиран поради механизма за финансова дисциплина, предвиден в член 25 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно който финансирането за резерва се осигурява в началото на всяка година чрез намаление на общата сума на директните плащания. Неусвоените средства се връщат обратно към директните плащания в края на годината. Вследствие на това резервът никога не е бил използван, за да се избегне задържане на ресурси, предназначени за земеделските стопани.

Създаден, за да подпомага земеделските стопани при нестабилност на цените или на пазарите, фактът, че резервът никога не е бил мобилизиран, е свидетелство за ограничените възможности на финансовата му структура и на функционирането му.  Все по-често възникващите икономически, а също така и неблагоприятни климатични и санитарни, условия, водещи до значителни нарушения на пазара, са доказателство за спешната потребност от пълноценно функциониращ резерв за кризи, който може да бъде мобилизиран и предоставян на разположение бързо и ефикасно.

Европейският парламент подчертава, че един изцяло финансиран резерв за кризи с първоначален размер от 400 милиона евро в допълнение към бюджетите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който е с натрупване, като неусвоените средства се пренасят в бюджета за следващата година в рамките на програмния период, би функционирал по-ефективно и с по-голямо въздействие с оглед на своевременното предоставяне на помощ при кризи и финансирането на целенасочени мерки в полза на засегнатите сектори.

Програмите POSEI и островите в Егейско море

Поради географското си положение, и по-специално отдалечеността си, островния си характер, малката си площ, трудния си релеф и климат, най-отдалечените региони, както е посочено в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, са изправени пред специфични социално-икономически проблеми, свързани със снабдяването с храни и селскостопански продукти от основно значение за консумацията или селскостопанското производство. В съответствие с разпоредбите на посочения член с Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета бяха създадени специфични мерки в селскостопанския сектор за преодоляване на трудностите, пораждани от това особено положение. Освен това схемата за специфични мерки за селското стопанство в полза на малките острови в Егейско море съгласно Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета също е насочена към тези въпроси, но в друга географска среда.

Значението на специфичните мерки и възможности в тези региони и острови обосновава равнището на специфичната подкрепа, която е от решаващо значение за успешното изпълнение на тези мерки. Поради това, като се имат предвид изразените преди публични ангажименти на Комисията по отношение на тези региони и острови, Европейският парламент призовава да се продължат без прекъсване много успешните програми, провеждани по линия на регламенти (ЕС) № 228/2013 (ЕС) и № 229/2013, и да се поддържа най-малко настоящото равнище на подкрепа за тези региони и острови. По този начин Съюзът ще покаже солидарност и ангажираност по отношение на тези региони и острови, които са в специфично неравностойно положение.

Изявление на Европейския парламент относно междубраншовите организации в най-отдалечените региони

Поради малкия си размер и островния си характер местните пазари в най-отдалечените региони са особено уязвими на колебанията на цените, свързани с потоците на внос от останалата част на Съюза или от трети държави. В член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се признават специфичните потребности на най-отдалечените региони и се полага основата за законодателна уредба, която да им помогне да преодоляват предизвикателствата, свързани с особеното им положение. Тези въпроси са разгледани по-подробно в Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета. По-специално, тъй като използването на междубраншовите организации показа възможностите за удовлетворяване на специфичните потребности на секторите на селскостопанското производство в най-отдалечените региони, следва вече да се допуска прилагането на гъвкавост при изпълнението на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета в тези региони, за да се мобилизират пълноценно ресурсите, разпределени чрез настоящия преходен регламент за тези региони.

Следователно междубраншовите организации, които са признати съгласно член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и се считат за представителни, следва да могат да предприемат необходимите колективни мерки, предназначени да осигурят поддържането на конкурентоспособността на местното производство на въпросните местни пазари, както и неговата устойчивост.

За целта, независимо от членове 28, 29 и 110 от ДФЕС и от член 165 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, без да се засяга член 164 от посочения регламент и въз основа на член 349 от ДФЕС, в съответствие с тълкуването на Съда на Европейския съюз в решението му по съединени дела C-132/14 – C-136/14, Европейският парламент подчертава, че е важно да се проучат всички подходящи инструменти, за да могат засегнатите държави членки, в контекста на разширените междубраншови споразумения и след консултация със съответните заинтересовани страни, да задължават отделните оператори или обединения от икономически оператори, които не са членове на съответните междубраншови организации, но които развиват дейност на въпросния местен пазар, независимо от техния произход, да плащат на тази организация финансови вноски, съответстващи изцяло или частично на вноските, плащани от нейните членове, включително когато с постъпленията от тези вноски се финансират мерки за запазване само на местното производство или когато тези вноски се събират на различен етап от процеса на предлагане на пазара.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море

Европейският парламент и Съветът припомнят:

—  значението на специфичните мерки за най-отдалечените региони, в съответствие с член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз и с Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета с оглед на отчитане на особеностите на тези региони;

—  значението на специфичните мерки за селското стопанство в полза на малките острови в Егейско море, въведени по реда на Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета; и

—  че въпросите по-горе са основание за предоставяне на специална подкрепа за тези региони и острови, за да се приложат подходящи мерки.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно правилата на ЕС за финансиране за програмите POSEI и за малките острови в Егейско море

Европейският парламент и Съветът подчертават, че правилата на ЕС за финансиране за програмите POSEI и за малките острови в Егейско море, включени в настоящия преходен регламент за 2021 и 2022 г., са изключителна мярка, като те отразяват особени обстоятелства и не представляват прецедент за бъдещото финансиране на ОСП за най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море, нито за директните плащания.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАСЛИНОВОТО МАСЛО

Комисията отбелязва политическото споразумение между Парламента и Съвета относно изменение 106 на Парламента, с което се създава нов член 167а в Регламента за общата организация на пазарите по отношение на сектора на маслиновото масло. Комисията отбелязва, че това изменение, договорено от Парламента и Съвета, не е в съответствие с принципа за приемственост на настоящите правила, който е ръководен за Преходния регламент, като е материално по своето естество и е включено от съзаконодателите без оценка на въздействието, както се изисква в точка 15 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Комисията припомня своя ангажимент да поддържа ефективна конкуренция в селскостопанския сектор и да гарантира пълното действие на целите на ОСП, определени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА ЗА РПО

Комисията отбелязва споразумението между съзаконодателите средствата от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, когато са включени в ЕЗФРСР, да могат да се използват за финансиране на плащания за райони с природни или други специфични ограничения (плащания за РПО).

Комисията вече е изразявала опасенията си относно ограничения принос от страната на плащанията за РПО по отношение на целите в областта на околната среда и климата с оглед на това, че земеделските стопани не трябва да прилагат никакви специфични практики, за да получават плащането. Поради тази причина включването на плащанията за РПО в частта за средствата от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, предназначени да дават принос за целите в областта на околната среда и климата, следва да не се счита за прецедент при преговорите за бъдещата ОСП.

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност