Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0254(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0101/2020

Esitatud tekstid :

A9-0101/2020

Arutelud :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Hääletused :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0354

Vastuvõetud tekstid
PDF 131kWORD 61k
Kolmapäev, 16. detsember 2020 - Brüssel
EAFRD ja EAGFi 2021. ja 2022. aasta toetusi käsitlevad üleminekusätted ***I
P9_TA(2020)0354A9-0101/2020
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0581),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0162/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kontrollikoja 26. veebruari 2020. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. mai 2020. aasta arvamust(2),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu teavet Euroopa Parlamendi seisukoha kinnitamise kohta vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni kirja,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0101/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks oma käesolevale resolutsioonile lisatud avaldused;

3.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja, nõukogu ühisavaldused, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile

4.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

5.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta,

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 109, 1.4.2020, lk 1.
(2) ELT C 232, 14.7.2020, lk 29.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. detsembril 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 1307/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning määrust (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise toetuse jaotamisega
P9_TC1-COD(2019)0254

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2020/2220) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus ÜPP üleminekukorra ja mitmeaastase finantsraamistiku kohta

Kriisireserv

2014. aastal loodud põllumajandussektori kriisireservi ei ole kunagi kasutusele võetud finantsdistsipliini mehhanismi tõttu, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 25, mille kohaselt võetakse reservi vahendid iga aasta alguses otsetoetuste kogusummast. Kasutamata raha tagastatakse aasta lõpus otsetoetustesse. Reservi ei ole seega kunagi kasutatud, et vältida põllumajandustootjatele mõeldud vahendite kinnipidamist.

Reserv loodi selleks, et aidata põllumajandustootjaid hindade ja turu ebastabiilsuse korral, kuid asjaolu, et seda ei ole kunagi kasutusele võetud, näitab, et reservi finantsstruktuur ja -tegevus on piiratud. Majanduslik olukord ning halvad kliima- ja sanitaartingimused põhjustavad üha sagedamini märkimisväärseid turuhäireid, mistõttu on tungiv vajadus täielikult toimiva kriisireservi järele, mida saab kasutusele võtta ning oludele vastavalt ja tõhusalt kättesaadavaks teha.

Euroopa Parlament rõhutab, et täielikult rahastatud kriisireserv, mis algselt loodi 400 miljoni euro suuruses summas lisaks EAGFi ja EAFRD eelarvele ja mis on kumulatiivne ning mille kasutamata vahendid kantakse üle ja lisatakse järgmisse aastasse kogu programmitöö perioodi vältel, toimiks tõhusamalt ja suurema mõjuga, et anda kriisiabi õigel ajal ja rahastada kriisist mõjutatud sektoritele suunatud sihipäraseid meetmeid.

POSEI ja Egeuse mere saared

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 osutatud äärepoolseimatel piirkondadel on oma geograafilise asendi, eelkõige kauguse, saarelise asendi, väikese pindala, raskete looduslike olude ja kliima tõttu erilised sotsiaal-majanduslikud probleemid, mis on seotud tarbimise või põllumajandusliku tootmise seisukohast oluliste toiduainete ja põllumajandustoodete tarnimisega. Põllumajandussektori erimeetmed, millega püütakse kõrvaldada kõnealuses artiklis osutatud erilisest olukorrast tingitud raskused, kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 228/2013. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 229/2013 sätestatud Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse erimeetmete kavas käsitletakse ka samu probleeme, kuid nende geograafiline kohaldamisala on teine.

Erimeetmed ja -võimalused on nende piirkondade ja saarte jaoks olulised. See õigustab eritoetuste taset, mis on nende meetmete edukaks rakendamiseks hädavajalik. Komisjoni poolt varem nende piirkondade ja saarte suhtes võetud avalikke kohustusi arvesse võttes nõuab Euroopa Parlament määruste (EL) nr 228/2013 and (EL) nr 229/2013 alusel rakendatavate väga edukate programmide häireteta jätkamist ning nendele piirkondadele ja saartele antava toetuse säilitamist vähemalt praegusel tasemel. Sel viisil näitaks liit üles solidaarsust ja pühendumist nendele eriti ebasoodsas olukorras olevatele piirkondadele ja saartele.

Euroopa Parlamendi avaldus äärepoolseimate piirkondade tootmisharudevaheliste organisatsioonide kohta

Äärepoolseimate piirkondade kohalikud turud on oma väiksuse ja saarelise asendi tõttu eriti tundlikud hinnakõikumiste suhtes, mis on seotud impordivoogudega mujalt liidust või kolmandatest riikidest. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 tunnistatakse äärepoolseimate piirkondade erivajadusi ja luuakse alus õigusraamistikule, mis aitab neil oma erilise olukorraga toime tulla. Seda käsitletakse lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 228/2013. Kuna tootmisharudevaheliste organisatsioonide kasutamise abil on võimalik rahuldada äärepoolseimate piirkondade põllumajandustootmise sektorite erivajadusi, tuleks juba praegu lubada paindlikkust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 asjakohaste sätete rakendamisel nendes piirkondades, et kasutada täielikult ära käesoleva määrusega nendele piirkondadele eraldatud vahendeid.

Seepärast peaks tootmisharudevahelistel organisatsioonidel, mida tunnustatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 157 alusel ja mida käsitatakse representatiivsena, olema võimalus võtta vajalikke kollektiivseid meetmeid, millega tagatakse, et kohalik tootmine jääb kõnealustel kohalikel turgudel konkurentsivõimeliseks ja kestlikuks.

Sel eesmärgil ja hoolimata ELi toimimise lepingu artiklitest 28, 29 ja 110 ning määruse (EL) nr 1308/2013 artiklist 165 ning ilma et see piiraks vastava määruse artikli 164 kohaldamist ja tuginedes ELi toimimise lepingu artiklile 349, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus liidetud kohtuasjades C-132/14–C-136/14 tehtud otsuses, rõhutab Euroopa Parlament, kui oluline on uurida kõiki asjakohaseid vahendeid, et asjaomased liikmesriigid saaksid laiendatud tootmisharudevaheliste kokkulepete raames ja pärast asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist nõuda, et kõnealusel kohalikul turul osalevad, kuid tootmisharudevahelisse organisatsiooni mittekuuluvad üksikettevõtjad ja ettevõtjate rühmad, olenemata nende päritolust, maksaksid sellele organisatsioonile täielikult või osaliselt rahalise osalustasuna summa, mida maksavad selle liikmed, sealhulgas juhul, kui nendest osalustasudest saadud tulust rahastatakse üksnes kohaliku tootmise säilitamiseks võetavaid meetmeid või kui osalustasusid nõutakse mõnes muus turustusprotsessi etapis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus äärepoolseimate piirkondade ja Egeuse mere väikesaarte kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu tuletavad meelde:

–  kui olulised on äärepoolseimate piirkondade jaoks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 228/2013 kohased erimeetmed, mille eesmärk on võtta arvesse nende piirkondade eripära;

–  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 229/2013 Egeuse mere väikesaarte jaoks kehtestatud põllumajanduse erimeetmete tähtsust; ning

–  et eespool nimetatud küsimused õigustavad nendele piirkondadele ja saartele eritoetuse andmist, et rakendada asjakohaseid meetmeid.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus POSEI ja Egeuse mere väikesaarte jaoks ette nähtud ELi rahastamiskorra kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu rõhutavad, et käesolevasse üleminekumäärusesse POSEI ja Egeuse mere väikesaarte jaoks aastateks 2021 ja 2022 lisatud ELi rahastamiskord on erandlik, kajastab erilist olukorda ega loo pretsedenti tulevase ÜPP rahastamise puhul ei äärepoolseimate piirkondade, Egeuse mere väikesaarte ega otsetoetuste osas.

Komisjoni avaldus oliiviõli turustamiseeskirjade kohta

Komisjon võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu poliitilise kokkuleppe parlamendi muudatusettepaneku 106 kohta, et lisada põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrusesse uus artikkel 167a, milles käsitletakse oliiviõlisektorit. Komisjon märgib, et see parlamendi ja nõukogu poolt kokku lepitud muudatus ei ole kooskõlas üleminekumääruse aluseks oleva kehtivate eeskirjade järjepidevuse põhimõttega, on sisulist laadi ning et kaasseadusandjad lisasid muudatuse ilma mõjuhinnanguta, mis on nõutav institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktiga 15. Komisjon tuletab meelde oma kohustust säilitada põllumajandussektoris tõhus konkurents ja tagada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärkide täielik saavutamine.

Komisjoni avaldus looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alade jaoks ettenähtud toetuse kohta

Komisjon võtab teadmiseks kaasseadusandjate kokkuleppe, et EAFRDsse lisatud Euroopa taasterahastu vahendeid võib kasutada looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alade jaoks ettenähtud toetuse rahastamiseks.

Komisjon on juba väljendanud muret seoses looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alade jaoks ettenähtud toetuse vähese osakaaluga keskkonna- ja kliimaaeesmärkide täitmisel, võttes arvesse, et toetuse saamiseks ei pea põllumajandustootjad järgima konkreetseid tavasid. Seetõttu ei tohiks looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alade jaoks ettenähtud toetuse lisamist Euroopa taasterahastu vahendite sellesse osasse, mis on ette nähud keskkonna- ja kliimaaeesmärkide täitmise jaoks, pidada tulevase ÜPP üle peetavatel läbirääkimistel pretsedendiks.

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika