Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0101/2020

Predkladané texty :

A9-0101/2020

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Hlasovanie :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0354

Prijaté texty
PDF 147kWORD 61k
Streda, 16. decembra 2020 - Brusel
Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I
P9_TA(2020)0354A9-0101/2020
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0581),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0162/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 26. februára 2020(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. mája 2020(2),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku a na informáciu Rady, že schváli pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A9-0101/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenia, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  schvaľuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 109, 1.4.2020, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 232, 14.7.2020, s. 29.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022
P9_TC1-COD(2019)0254

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/2220.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIUE

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o prechodných opatreniach v oblasti SPP a viacročnom finančnom rámci

Fond rezerv na krízové situácie

Rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva nebola od svojho zriadenia v roku 2014 nikdy využitá z dôvodu mechanizmu finančnej disciplíny stanoveného v článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, podľa ktorého sa finančné prostriedky na túto rezervu čerpajú na začiatku každého roka z celkovej sumy priamych platieb. Nevyužité finančné prostriedky sa na konci roka vrátia do fondu priamych platieb. Rezerva sa teda nikdy nepoužila, aby sa zabránilo zadržaniu zdrojov určených poľnohospodárom.

Skutočnosť, že rezerva zriadená na pomoc poľnohospodárom pri ťažkostiach súvisiacich s cenovou alebo trhovou nestabilitou sa nikdy nepoužila, svedčí o obmedzení jej finančnej štruktúry a fungovania.  Čoraz častejší výskyt ekonomických problémov, ako aj nepriaznivých klimatických a sanitárnych podmienok, ktoré vedú k významnému narušeniu trhu, poukazujú na naliehavú potrebu plne fungujúceho krízového rezervného fondu, ktorý bude možné pohotovo a efektívne aktivovať a sprístupniť.

Európsky parlament zdôrazňuje, že plne financovaný fond rezerv na krízové situácie, ktorý bol popri prostriedkoch z rozpočtov EPZF a EPFRV pôvodne stanovený na 400 miliónov EUR, ktorý by bol kumulatívny a ktorého nevyužité prostriedky by sa počas programového obdobia prenášali do nasledujúceho roka, by fungoval účinnejšie a mal by väčší vplyv na včasné poskytovanie krízovej pomoci a financovanie cielených opatrení v dotknutých odvetviach.

Program POSEI a ostrovy v Egejskom mori

Najvzdialenejšie regióny vzhľadom na svoju geografickú situáciu, najmä odľahlosť, ostrovnú polohu, malú rozlohu, náročné topografické a klimatické podmienky, ako sa uvádza v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čelia osobitným sociálno-ekonomickým problémom súvisiacim s dodávkami potravín a poľnohospodárskych výrobkov nevyhnutných pre spotrebu alebo poľnohospodársku výrobu. Osobitné opatrenia v odvetví poľnohospodárstva na nápravu ťažkostí spôsobených touto špecifickou situáciou, ako sa uvádza v uvedenom článku, boli stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013. Rovnakou problematikou, avšak v inej zemepisnej oblasti, sa zaoberá režim osobitných opatrení v odvetví poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013.

Význam osobitných opatrení a príležitostí v rámci týchto regiónov a ostrovov odôvodňuje výšku osobitnej podpory, ktorá je pre úspešné vykonávanie týchto opatrení rozhodujúca. S prihliadnutím na verejné záväzky, ktoré Komisia v minulosti vo vzťahu k týmto regiónom a ostrovom prijala, preto Európsky parlament žiada, aby sa nenarušene pokračovalo vo veľmi úspešných programoch realizovaných podľa nariadení (EÚ) č. 228/2013 a (EÚ) č. 229/2013 a aby sa pre tieto regióny a ostrovy zachovala aspoň súčasná výška podpory. Únia by tak preukázala svoju solidaritu a odhodlanie pomáhať regiónom a ostrovom, ktoré čelia osobitným znevýhodneniam.

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o medziodvetvových organizáciách v najvzdialenejších regiónoch

Vzhľadom na svoju veľmi malú rozlohu a ostrovnú polohu reagujú miestne trhy najvzdialenejších regiónov mimoriadne citlivo na kolísanie cien súvisiace s dovoznými tokmi zo zvyšku Únie alebo z tretích krajín. V článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uznávajú osobitné potreby najvzdialenejších regiónov a stanovuje sa základ pre legislatívny rámec, ktorý im má pomôcť vyrovnať sa s ich osobitnou situáciou. Touto problematikou sa ďalej zaoberá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013. Keďže medziodvetvové organizácie preukázali potenciál riešiť osobitné potreby odvetví poľnohospodárskej výroby v najvzdialenejších regiónoch, pri vykonávaní príslušných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 by sa v týchto regiónoch mala už teraz umožniť flexibilita, aby sa v plnej miere využili zdroje pridelené týmto regiónom na základe tohto nariadenia o prechodných opatreniach.

Medziodvetvové organizácie, ktoré sú uznané podľa článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré združujú zástupcov príslušných odvetví, by preto mali mať možnosť prijať potrebné kolektívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby miestna výroba zostala na príslušných miestnych trhoch konkurencieschopná a udržateľná.

Na tento účel bez ohľadu na články 28, 29 a 110 ZFEÚ a článok 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a bez toho, aby bol dotknutý článok 164 uvedeného nariadenia, a na základe článku 349 ZFEÚ, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku v spojených veciach C-132/14 až C-136/14, Európsky parlament zdôrazňuje, že je dôležité preskúmať všetky vhodné nástroje s cieľom umožniť dotknutým členským štátom, aby v rámci rozšírených medziodvetvových dohôd a po konzultácii s dotknutými zainteresovanými stranami uložili individuálnym hospodárskym subjektom alebo skupinám hospodárskych subjektov, ktorí nie sú členmi danej medziodvetvovej organizácie, ale pôsobia na príslušnom miestnom trhu, a to bez ohľadu na ich pôvod, povinnosť uhradiť príslušnej organizácii všetky finančné príspevky platené jej členmi alebo ich časť, a to aj v prípade, keď sa príjmami z týchto príspevkov financujú opatrenia na zachovanie výlučne miestnej výroby alebo sa tieto príspevky vyberajú v inej fáze obchodovania.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o najvzdialenejších regiónoch a menších ostrovoch v Egejskom mori

Európsky parlament a Rada pripomínajú:

–  význam osobitných opatrení pre najvzdialenejšie regióny v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 s cieľom zohľadniť osobitné charakteristiky týchto regiónov,

–  význam osobitných opatrení v odvetví poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013, a

–  že uvedené skutočnosti odôvodňujú osobitnú podporu pre tieto regióny a ostrovy s cieľom vykonať príslušné opatrenia.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o mechanizmoch financovania programu POSEI a pomoci menším ostrovom v Egejskom mori z prostriedkov EÚ

Európsky parlament a Rada zdôrazňujú, že mechanizmy financovania programu POSEI a pomoci menším ostrovom v Egejskom mori z prostriedkov EÚ zahrnuté do tohto nariadenia o prechodných opatreniach na roky 2021 a 2022 sú výnimočné, odzrkadľujú osobité okolnosti a nepredstavujú precedens pre budúce financovanie SPP, a to ani vo vzťahu k najvzdialenejším regiónom a menším ostrovom v Egejskom mori, ani z hľadiska priamych platieb.

Vyhlásenie Komisie o pravidlách uvádzania olivového oleja na trh

Komisia berie na vedomie politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o pozmeňujúcom návrhu Európskeho parlamentu 106, ktorým sa do nariadenia o spoločnej organizácii trhov vkladá nový článok 167a týkajúci sa odvetvia olivového oleja. Komisia poznamenáva, že tento pozmeňovací návrh, na ktorom sa Európsky parlament s Radou dohodli, nie je v súlade so zásadou kontinuity súčasných pravidiel, ktorými sa riadi toto nariadenie o prechodných opatreniach, je svojou povahou podstatný a spoluzákonodarcovia ho zahrnuli bez posúdenia vplyvu, ako sa vyžaduje v bode 15 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Komisia pripomína svoj záväzok zachovávať efektívnu hospodársku súťaž v odvetví poľnohospodárstva a plne presadzovať ciele SPP stanovené v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Vyhlásenie Komisie o platbách pre ANC

Komisia berie na vedomie dohodu medzi spoluzákonodarcami, podľa ktorej možno finančné prostriedky Nástroja Európskej únie na obnovu (EURI) použiť na financovanie platieb pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (platby pre ANC), ak sa začlenia do EPFRV.

Komisia už vyjadrila svoje obavy týkajúce sa obmedzeného prispievania platieb pre ANC k environmentálnym a klimatickým cieľom vzhľadom na to, že poľnohospodári nemusia vykonávať žiadne osobitné postupy, aby platbu získali. Preto zahrnutie platieb pre ANC pod časť finančných prostriedkov EURI určených na prispievanie k environmentálnym a klimatickým cieľom by sa počas rokovaní o budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike nemalo považovať za precedens.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia