Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0101(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0150/2020

Ingediende teksten :

A9-0150/2020

Debatten :

PV 15/12/2020 - 7
CRE 15/12/2020 - 7

Stemmingen :

PV 16/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0355

Aangenomen teksten
PDF 126kWORD 43k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel
Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I
P9_TA(2020)0355A9-0150/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2020 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0451),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 177 en artikel 322, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0149/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 13 juli 2020(1),

–  na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 14 oktober 2020(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de informatie van de Raad over de goedkeuring van het standpunt van het Parlement, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Begrotingscommissie,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0150/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 272 van 17.8.2020, blz. 1.
(2) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 december 2020 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft extra middelen en uitvoeringsregelingen om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU)
P9_TC1-COD(2020)0101

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2020/2221.)

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid