Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0101(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0150/2020

Predkladané texty :

A9-0150/2020

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 7
CRE 15/12/2020 - 7

Hlasovanie :

PV 16/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0355

Prijaté texty
PDF 130kWORD 47k
Streda, 16. decembra 2020 - Brusel
Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU ***I
P9_TA(2020)0355A9-0150/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0451),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 117 a článok 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0149/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 13. júla 2020(1),

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 14. októbra 2020(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na informáciu Rady, že schváli pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0150/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 272, 17.8.2020, s. 1.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia na poskytovanie pomoci na podporu obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a na prípravu zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva (REACT-EU)
P9_TC1-COD(2020)0101

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/2221.)

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia